No 26.05.2023.  līdz 26.06.2023. izsludināta  jauna kārta  projektu iesniegumu pieņemšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumiem Nr. 455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai".

Valsts meža dienests vērš meža īpašnieku uzmanību – pirms projekta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā pretendentam Valsts meža dienestā ir jāsaskaņo Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plāns.

1. Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana" notiks no 2023. gada 26. maija līdz 2023. gada 26. jūnijam ar publisko finansējumu 630 041 EUR (seši simti trīsdesmit tūkstoši četrdesmit viens euro). Aktivitātē atbalstāma tikai jaunaudžu retināšana. Aktivitātē iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2024. gada 1. septembrim.

2.Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Meža ieaudzēšana" notiks no 2023. gada 26.maija līdz 2023.gada 26.jūnijam ar publisko finansējumu 396 185 EUR (trīs simti deviņdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro). Aktivitātē iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami tīmekļvietnē  www.lad.gov.lv . 

Saites uz atbalsta pasākumiem - Jaunaudžu retināšanai un Meža ieaudzēšanai.