Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Medījamos dzīvniekus atļauts turēt nebrīvē, ja saņemta Valsts meža dienesta ikreizēja atļauja, ko izsniedz pēc personas pieprasījuma atbilstoši dzīvnieku aizsardzību un labturību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās mežniecības adresi.

  Nepieciešamie dokumenti:
  - iesniegums, kurā norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs;
  - dzīvnieku turēšanas pamatojums, kurā norāda mērķi dzīvnieku turēšanai iežogotā platībā, dzīvnieku izcelsmi;
  - īpašuma tiesību uz zemi apliecinošu dokumentu kopijas vai zemes īpašnieka atļauju dzīvnieku turēšanai iežogotās platībās;
  - iežogotās platības plāns, kurā norādīts platības sadalījums ekstensīvajā audzēšanas zonā un intensīvajā audzēšanas zonā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas Valsts meža dienests pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.

  Ja noteiktajā termiņā persona netiek informēta par pieņemto lēmumu, uzskatāms, ka atļauja ir izsniegta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu. Atteikuma gadījumā persona tiek informēta atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu