Meža valsts reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā apkopo, glabā un aktualizē informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību, tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm. Meža valsts reģistru uztur VMD. 

Dati par meža nogabaliem elektroniski sākti apkopot jau pagājušā gadsimta 70. un 80. gados, bet tieši Meža valsts reģistra izveides sākums datējams ar 1999. gadu, kad VMD savā pārziņā pārņēma Valsts mežierīcības institūta uzturēto Meža Fonda tekstuālo datu bāzi. 

Meža valsts reģistrā iekļauta informācija par: 

  • mežu (meža inventarizācijas dati) un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību, tai skaitā atmežošanu; 

  • meža reproduktīvā materiāla ražošanu un izmantošanu, par meža reproduktīvā materiāla piegādātājiem; 

  • medību tiesību lietotājiem, to noslēgtiem medību līgumiem, informācija par medījamo dzīvnieku uzskaiti un maksimāli pieļaujamo nomedīšanas apjomu, kā arī medību atļauju izsniegšanu medību tiesību lietotājiem; 

  • mednieku un medību vadītāju kārtotajiem eksāmeniem, apliecību dati un dati par mednieka sezonas kartēm; 

  • meža ugunsgrēkiem; 

  • dabas aizsardzības objektiem.