VMD veic medības reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzību un medību saimniecības stāvokļa kontroli Latvijā. Nomedīšanas apjomu administrēšana ir viens no galvenajiem uzdevumiem, lai nodrošinātu ekoloģiski pamatotu medījamo dzīvnieku īpatņu skaitu populācijās, mazinātu pretrunas starp medību saimniecību un citu nozaru interesēm medījamo dzīvnieku vai pašu medību nodarīto zaudējumu dēļ un veicinātu ilgtspējīgas medību saimniecības attīstību.

VMD ik gadus organizē medījamo dzīvnieku skaita noteikšanu, iesaistot tajā medību tiesību lietotājus. Medījamo dzīvnieku skaita noteikšana tiek veikta pēc Zemkopības ministrijas apstiprinātas kārtības, uzskaitot visas medījamo zīdītāju sugas un tās medījamo putnu sugas, kuru populāciju lielumu neietekmē sezonālās migrācijas – medņus, rubeņus un mežirbes. Dzīvnieku skaita noteikšanas teritoriālā vienība (uzskaites vienība) ir ne mazāka par 5000 ha, un šajā teritorijā ietilpst nedalīti medību iecirkņi ar līdzīgu limitēto medījamo dzīvnieku populāciju blīvumu.

Nozīmīgākajām medījamo dzīvnieku sugām VMD ik gadus nosaka lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu (tā dēvēto limitu). Lai nodrošinātu lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu administrēšanu, VMD katru gadu pirms lielākā pieļaujamā nomedījamo dzīvnieku skaita apstiprināšanas apkopo datus par iepriekšējā medību sezonā nomedītajiem un bojā gājušajiem medījamajiem dzīvniekiem, veic medījamo dzīvnieku lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarīto postījumu uzskaiti un rīko apspriedes ar medību tiesību īpašniekiem un lietotājiem. Pirms attiecīgās sugas medību termiņa sākuma VMD izsniedz medību tiesību lietotājiem limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas un attiecīgu skaitu unikāli numurētu marķieru (savilcēju). Vienas medību sezonas laikā VMD izsniedz arī apmēram 21 000 mednieku sezonas kartes – dokumentus, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību šaujamieročiem un medību rīkiem.

Lai drīkstētu medīt, vispirms jākļūst par mednieku. Pamatojoties uz Medību likumu, mednieka apliecību izsniedz VMD teritoriālajās struktūrvienībās pēc tam, kad mednieku eksaminācijas komisijā nokārtots teorētisko zināšanu eksāmens un praktiskais šaušanas eksāmens. Mednieku eksaminācijas komisijas apstiprina VMD virsmežziņi. Eksaminācijas komisiju darbību nodrošina VMD, iekasējot Ministru kabineta noteikto valsts nodevu par eksāmena kārtošanu un mednieka apliecības sagatavošanu.