Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai kļūtu par medību vadītāju, vispirms jāsaņem mednieka apliecība, un tad Valsts meža dienestā nepieciešams nokārtot medību vadītāja eksāmenu, ko ir tiesības darīt medniekiem ar trīs gadu stāžu. Medību vadītāja eksāmenam var sagatavoties patstāvīgi. Teorētisko zināšanu pārbaudījums notiek elektroniska testa veidā. Ierodoties uz eksāmenu, līdzi jāņem personu apliecinošu dokumentu un rīku, kas ļauj autentificēties ar portāla Latvija.gov.lv vienotās pieteikšanās moduli (internetbankas rekvizītus, eParakstu, eID karti). Jāatbild uz 60 jautājumiem 90 minūšu laikā. Eksāmens ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 5 kļūdas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs - iesniedzējs aizpilda elektronisko pieteikuma formu tiešsaistē Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv);

  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām un iesniedz dokumentus ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta virsmežniecībām;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās virsmežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).

 2. Valsts nodevas maksājums par medību vadītāja kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījumu
  Lai kārtotu pārbaudījumu, iesniedzējam jāveic valsts nodevas maksājums:
  - par medību vadītāja kandidātu teorētisko zināšanu pārbaudījumu – 35,00 EUR.

  Valsts nodevas maksājumu iespējams veikt tiešsaistē Meža valsts reģistrā.

  Ja valsts nodevas maksājums netiek veikts tiešsaistē Meža valsts reģistrā, nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase,
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV77TREL1060160925000
  BIC kods: TRELLV22
  Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0.

 3. Teorētisko zināšanu pārbaudījuma norise un rezultāti
  Pakalpojuma pieprasītājs ierodoties uz teorētisko zināšanu pārbaudījumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pārbaudījums notiek elektroniski, autentificējoties ar portāla Latvija.gov.lv rīkiem.

  Medību vadītāja kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti uz vietas uzreiz pēc eksāmena.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Par medību vadītāja eksāmenu 35.00 EUR

Saņemt pakalpojumu