Mikroliegumi ir teritorijas, kuras veido, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Mikroliegumus var veidot arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja funkcionālās zonas nenodrošina aizsargājamās sugas vai biotopa aizsardzību. Īpaši aizsargājamu putnu sugu un mitro meža biotopu mikroliegumiem var tikt noteiktas buferzonas līdz pat 500 ha platībā.  Mikroliegumus meža zemēs veido kopš 2000. gada. Meža zemēs mikroliegumus veido VMD, kā arī Dabas aizsardzības pārvalde, ja ierosinātā mikrolieguma teritorija atrodas nacionālo parku vai rezervātu teritorijā. Ierosināt mikrolieguma izveidi var jebkura persona. Mikroliegumu izveidošanas procedūra ir salīdzinoši vienkāršāka un ātrāka, nekā, piemēram, īpaši aizsargājamu dabas teritoriju izveide, tāpēc tie nodrošina biotopa, sugas īpatņa operatīvu aizsardzību konkrētajā vietā.   

Meža likums

Sugu un biotopu aizsardzības likums

MK noteikumi Nr. 936 “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”, pieņemti 18.12.2012.

MK noteikumi Nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”, pieņemti 18.12.2012.