Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv. Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

_____________________________________________________________________________________________

Sīkdatnes

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

_________________________________________________________________________________________________

Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas 

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

 

______________________________________________________________

Valsts meža dienesta privātuma politika

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumiem Nr.449 “Valsts meža dienesta nolikums” Valsts meža dienests (turpmāk – Dienests) ir zemkopības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Dienesta darbības mērķis ir nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Dienestam ir šādas funkcijas:

1. uzraudzīt meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu;

2. piedalīties meža nozares politikas veidošanā un ieviešanā;

3. īstenot meža ugunsdzēsību;

4. uzraudzīt, kā noteiktās prasības ievēro tirgus dalībnieki, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, kā arī tirgotāji un pārraudzības organizācijas.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Dienests atbilstoši kompetencei veic šādus uzdevumus:

1. izsniedz normatīvajos aktos noteiktās apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;

2. atestē meža reproduktīvā materiāla ieguves avotus un kārto meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistru;

3. sertificē meža reproduktīvo materiālu;

4. reģistrē meža reproduktīvā materiāla piegādātājus un kārto meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistru;

5. veic meža veselības stāvokļa uzraudzību;

6. pārbauda meža inventarizācijas datu kvalitāti un iesniegto informāciju par veikto mežsaimniecisko darbību;

7. kārto Meža valsts reģistru;

8. novērtē medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli un reģistrē medību iecirkņus;

9. eksaminē medniekus, medību vadītājus, izsniedz mednieka vai medību vadītāja apliecības;

10. kārto mednieku un medību vadītāju reģistru;

11. atklāj, ierobežo un likvidē meža ugunsgrēkus, iesaista meža īpašniekus vai tiesiskos valdītājus ugunsgrēka vietas uzraudzībā;

12. uztur meža apsardzības infrastruktūru, veic meža ugunsgrēku uzskaiti, kā arī apkopo informāciju par tiem;

13. pieņem lēmumus, sniedz atzinumus, sastāda aktus un protokolus par normatīvo aktu pārkāpumiem saistībā ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī par Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulas Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, prasību neievērošanu;

14. sistemātiski izvērtē normatīvo aktu darbības efektivitāti un iesniedz Zemkopības ministrijā priekšlikumus to darbības efektivitātes palielināšanai;

15. piedalās meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu projektu izstrādē;

16. pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma sniedz atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem;

17. atbilstoši kompetencei uzrauga valsts un Eiropas Savienības finansēto atbalsta programmu īstenošanu;

18. informē sabiedrību par meža un medību resursu stāvokli un izmantošanu, kā arī meža ugunsgrēkiem;

19. informē un konsultē meža īpašniekus vai tiesiskos valdītājus un citas personas par meža veselības stāvokļa jautājumiem, meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

20. piedzen par labu valstij zaudējumus, kas nodarīti, pārkāpjot meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un ugunsdzēsību, kā arī medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

22. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulas Nr. 995/2010 noteiktajām prasībām kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes likumības un tirdzniecības prasību pārbaužu laikā:

22.1. iekļūst biroju, tirdzniecības un ražošanas telpās un teritorijās (piemēram, noliktavās, pagalmos, produkcijas glabāšanas vietās) un pārbauda transportlīdzekļus, tehniku, aprīkojumu un tvertnes;

22.2. fotografē, izdara mērījumus un citas kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes pārbaudei nepieciešamās darbības;

22.3. izņem un konfiscē kokmateriālus vai koka izstrādājumus, ja ir pamatotas aizdomas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no šādiem kokmateriāliem ražotu koka izstrādājumu laišanu tirgū, kā arī, ja nepieciešams, iezīmē šādus kokmateriālus vai koka izstrādājumus;

22.1 sagatavo un atjauno nozares politikas izstrādei un īstenošanai nepieciešamo ģeotelpisko informāciju atvērto datu veidā un sniedz attiecīgu ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu;

22.2 nodrošina ģeotelpisko datu kopu un to metadatu iegūšanu, sagatavošanu, aktualizēšanu un pieejamību atvērto datu veidā valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā;

23. pilda citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Īstenojot minētās funkcijas, Dienestam ir šādas tiesības:

1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no personām un iestādēm dienesta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

2. sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citiem sabiedrības pārstāvjiem, starptautiskajām institūcijām un organizācijām, to pārstāvjiem un ekspertiem, tai skaitā atbilstoši kompetencei slēgt sadarbības līgumus ar ārvalstu iestādēm, starpvalstu vai starptautiskajām organizācijām;

3. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Lai efektīvi īstenotu augstākminētos pienākumus, Dienestam ir nepieciešams ievākt personas datus.

Valsts meža dienesta Personas datu aizsardzības kārtības mērķis ir regulēt personas datu aizsardzību Valsts meža dienestā, noteikt personas datu aizsardzības tehniskās un organizatoriskās prasības, kuras ievēro, apstrādājot personas datus, kā arī to, kā fiziskai personai un trešajai personai ir sniedzama informācija par personas datu apstrādi un personas datiem.

Ar Valsts meža dienesta personas datu aizsardzības kārtību var iepazīties šeit: 

Personas datu aizsardzības kārtība

Ar personas datu apstrādes vietām var iepazīties šeit: 

Personas datu apstrādes vietas

Informācija personām, kas piesakās vakancei: 

1. Dienests, organizējot personāla atlasi, ievāc un turpmāk apstrādā pretendenta (fiziskā persona, kas pieteikusi savu kandidatūru vakancei) personas datus.

2. Pretendentam ir pienākums sniegt tikai aktuālu un spēkā esošu informāciju, un, iesniedzot savu pieteikumu vakancei, nenorādīt tādus datus, kas būtu uzskatāmi par sensitīviem personas datiem (piemēram, ziņas par savu veselības stāvokli vai politiskajiem uzskatiem), kā arī citus datus, kas nav nepieciešami pretendenta atbilstības konkrētajam amatam izvērtēšanai.

3. Pretendents, iesniedzot pieteikumu vakantajai amata vietai, apliecina savu brīvu gribu dalībai pretendentu atlases procesā un apliecina, ka viņam ir zināmi fizisko personu datu apstrādes noteikumi personāla atlases procesā.

4. Dienests glabā pretendentu iesniegtos personas datus ne ilgāk 2 mēnešus pēc izsludinātā konkursa noslēgšanās (nav attiecināms uz personu, ar kuru tiek nodibinātas darba tiesiskās attiecības vai civildienesta attiecības).

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir Valsts meža dienests, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000057795, adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932, tālr.: 67226600, elektroniskā pasta adrese: pasts@vmd.gov.lv E-adrese  

Par jautājumiem saistībā ar datu apstrādes procesu var sazināties ar Dienesta personas datu aizsardzības speciālistu:

Anta Anna Liepa

Adrese: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1932

Tālrunis: +371 67229147

e-pasts: datuaizsardziba@vmd.gov.lv 

Pārzinis ir tiesīgs vienpusēji grozīt šo personas datu aizsardzības kārtību jebkurā brīdī saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, informējot datu subjektus par to ar elektroniskā vai Pārziņa tīmekļa vietnes starpniecību.