Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai uzsāktu koku ciršanu mežā ir nepieciešams apliecinājums. Ciršanas apliecinājums apliecina  konkrētās plānotās darbības likumību un koksnes izcelsmi. Apliecinājums nav nepieciešams Meža likuma 12.panta 1.daļā noteiktajos gadījumos. Apliecinājuma derīguma termiņš sanitārai cirtei - divi kalendārie gadi no izsniegšanas gada, pārējām cirtēm - trīs kalendārie gadi no izsniegšanas gada. Atsevišķos gadījumos, Valsts meža dienests pamatojoties uz normatīvajiem aktiem nosaka īsāku apliecinājuma derīguma termiņu. Apliecinājumā iespējams iekļaut ne vairāk kā trīs viena ciršu veida cirsmas. Jaunaudzēs līdz 20 gadiem apliecinājums kopšanas cirtē nav nepieciešams.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs - iesniedzējs iesniedz iesniegumu koku ciršanai tiešsaistē Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv), autorizējoties ar portāla Latvija.gov.lv autentificēšanās rīkiem;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi;

  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus.


  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" 77.punktā un 78.punktā noteiktie iesnieguma pielikumi, pilnvarojuma gadījumā - pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.

 2. Pakalpojuma izvērtēšana un saņemšana
  Valsts meža dienests pieņem lēmumu par apliecinājuma vai atteikuma sagatavošanu. Apliecinājums tiek sagatavots elektroniska ieraksta veidā Meža valsts reģistrā.

 3. Valsts nodevas maksājums
  Par apliecinājuma koku ciršanai izsniegšanu ir jāsamaksā valsts nodeva. Valsts nodevas apjomu skatīt pie "Maksājumi".

  Valsts nodevas maksājumu var veikt norēķinoties ar maksājuma karti Valsts meža dienesta struktūrvienībās vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

  Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase,
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV37TREL1060160919900
  BIC kods: TRELLV22
  Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.1.9.9.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Galvenajā vienlaidus cirtē (kailcirte, kailcirte ar sēklas koku atstāšanu, kailcirte pēc caurmēra, izlases cirtes pēdējais paņēmiens), ja cirsmu platība ir 0.5 ha vai mazāka 30.00 EUR
Galvenajā vienlaidus cirtē (kailcirte, kailcirte ar sēklas koku atstāšanu, kailcirte pēc caurmēra, izlases cirtes pēdējais paņēmiens), ja cirsmu platība ir 0.51 - 1,00 ha 50.00 EUR
Galvenajā vienlaidus cirtē (kailcirte, kailcirte ar sēklas koku atstāšanu, kailcirte pēc caurmēra, izlases cirtes pēdējais paņēmiens), ja cirsmu platība ir lielāka par 1,00 ha 70.00 EUR
Kopšanas cirtē vai izlases cirtē (ja mežaudzes šķērslaukums ar cirti netiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma), ja cirsmu platība ir 1,00 ha vai mazāka 20.00 EUR
Kopšanas cirtē vai izlases cirtē (ja mežaudzes šķērslaukums ar cirti netiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma), ja cirsmu platība ir lielāka par 1,00 ha 30.00 EUR
Sanitārajā cirtē un kopšanas cirtē (jaunaudzēs*- skuju kokiem, ozolam, osim no 21 līdz 40 gadiem) un rekonstruktīvajā cirtē 5.00 EUR
Pārējās cirtēs 30.00 EUR

Saņemt pakalpojumu