Informācija par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem

Novērtējot medījamo dzīvnieku populāciju stāvokli un nosakot pieļaujamos pārnadžu nomedīšanas apjomus, VMD ņem vērā informāciju par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. 


Lai iesniegtu VMD informāciju par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem, medību tiesību īpašnieki:
•    aizpilda paziņojuma veidlapu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem mežā Excel formātā;
•    līdz kalendārā gada 1. martam nosūta aizpildītās veidlapas uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv

Paziņojuma veidlapām elektroniskais paraksts nav nepieciešams.

Līgumi par kopīgu medību tiesību izlietojumu

Ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību lietotājs, tad tajā iekļaujamās medību platības drīkst būt ne mazākas par 1000 hektāriem. Savukārt, ja medību iecirkni reģistrē pats medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību īpašnieki, kuru medību platības atrodas blakus un kuri noslēguši savstarpēju līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu, medību iecirknī iekļaujamās medību platības drīkst būt ne mazākas par 350 hektāriem.

Līgums par kopīgu medību tiesību izlietojumu ir sastādīts korekti tikai tad, ja medību tiesību īpašnieki kopīgi vienojas par sev piekritīgo medību platību izmantošanu medībām. Šādā līgumā obligāti norāda medību tiesību īpašniekiem piederošo zemes vienību kadastra apzīmējuma numurus un vienošanās darbības termiņu. Līgumā var pilnvarot noteiktu personu vai personas, kuras pārstāvēs līguma dalībnieku intereses Valsts meža dienestā. 

Lai noslēgtu Medību likumam atbilstošu savstarpējo līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu, Valsts meža dienests aicina vispirms iepazīties ar  spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu šādu līgumu slēgšanā un noformēšanā (Medību likumu, Civillikumu un Dokumentu juridiskā spēka likumu), bet gadījumā, ja rodas neskaidrības par līguma reģistrācijas nosacījumiem Meža valsts reģistrā, sazināties ar kādu no Valsts meža dienesta virsmežniecībām.