Saskaņā ar Oficiālās Statistikas programmu VMD katru gadu sagatavo un publicē mežsaimniecības statistisko informāciju. Sākot ar 2022. gadu, VMD sagatavotie statistikas dati par mežsaimniecību un medījamajiem dzīvniekiem pieejami Oficiālās statistikas portālā stat.gov.lv. Iepriekšējo gadu statistika skatāma zemāk.

VMD izmantojot gan meža īpašnieku, gan tiesisko valdītāju iesniegto un dienesta darbinieku pārbaudēs iegūto informāciju sagatavo sekojošus statistikas pārskatus:

  1. Koku ciršana
  2. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi
  3. Meža atjaunošana.
  4. Mežaudžu bojājumi.
  5. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits.
  6. Meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslās.
  7. Meža inventarizācijas dati.
  8. Meža ieaudzēšana (t.sk. plantāciju mežu ieaudzēšana).
  9. Meža reproduktīvā materiāla ražošana.
  10. Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi.