16.06.2022.

 

!!!

Eiropas Savienības Padome 2022. gada 8. aprīlī pieņēma Regulu (ES) 2022/576, ar kuru aizliedz importēt ES dažādus kokmateriālus un koksnes produktus, kuru izcelsme ir Krievija. Aizliegums attiecas uz Kombinētās nomenklatūras 44. nodaļu, kā arī kodiem 4705, 4804 un 9403. (Skatīt šīs Regulas 3.i pantu un XXI pielikumu.)

Regula (ES) 2022/576 atļauj līdz 2022. gada 10. jūlijam importēt produktus gadījumos, kur līgumi tikuši noslēgti līdz 9. aprīlim. Šīs Regulas prasību izpildi kontrolē VID Muitas pārvalde.  Ar sīkākiem jautājumiem vēlams vērsties pie Muitas pārvaldes.

Ja, apejot robežkontroli, kaut kas no importēt aizliegtajiem produktiem tomēr tiks laists ES tirgū, VMD tos uzskatīs par nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem ES Kokmateriālu regulas kontekstā. Par šādiem tiks uzskatīti arī kokmateriāli vai koksnes izstrādājumi, kas importēti caur citām, trešajām, valstīm, ja kokmateriālu izcelsme ir Krievija. VMD ir tiesības paņemt jebkura produkta koksnes paraugu koksnes testam, lai noteiktu kokmateriāla izcelsmes reģionu. Lai tiktu izpildītas ES Kokmateriālu regulas prasības, uzņēmumiem ir jāzina produktos izmantotās sugas un to izcelsmes valstis un reģioni. 

Līdzīgas sankcijas, kā augstāk minētās Krievijas importam, jau iepriekš tika vērstas arī pret Baltkrieviju, un kopš 2022. gada 4. jūnija Kombinētās nomenklatūras 44. nodaļas produktus importēt ES ir aizliegts. Tāpat kā Krievijas produktu gadījumā, tas nevar notikt arī caur citām valstīm, un kokmateriāli un koksnes produkti tiks uzskatīti par nelegāliem, ja to izcelsme būs Baltkrievija un tie tiks laisti ES tirgū.   

!!! Balstoties uz ES Kokmateriālu regulas Ekspertu grupas 2022. gada 29. aprīļa sanāksmes lēmumu (skatīt pievienotos dokumentus), VMD jebkurus kokmateriālus un koksnes izstrādājumus no Krievijas un Baltkrievijas, uz kuriem neattiecas augstāk minētie importa aizliegumi jeb sankcijas, bet uz kuriem attiecas ES Kokmateriālu regula, ja tie tiek laisti ES tirgū, uzskata par neatbilstošiem ES Kokmateriālu regulas prasībām par maznozīmīga riska produktu laišanu tirgū un to laišanu tirgū – par likuma pārkāpumu. (Lūdzu skatīt arī informāciju zemāk tekstā.)

Papildu informācija:

Sanāksmes protokols angļu valodā Eiropas Komisijas mājaslapā atrodams šeit.

Padomes Regula (ES) 2022/576, kas aizliedz importu no Krievijas, atrodama šeit.

 

Ņemot vērā Eiropas Komisijas un par ES Kokmateriālu regulu atbildīgo dalībvalstu iestāžu 2022. gada 16. marta nolemto, VMD informē, ka pašlaik (uz nenoteiktu laiku), notiekot Krievijas uzsāktajam karam Ukrainā un ņemot vērā apstākļus, kādi radušies šī kara dēļ, Krievijas un Baltkrievijas kokmateriāliem un koka izstrādājumiem nav iespējams mazināt risku līdz maznozīmīgam. Sanāksmē nolemtie kopīgie secinājumi sīkāk izklāstīti sanāksmes protokolā.

ES Kokmateriālu regula paredz, ka tirgū var laist tikai maznozīmīga riska produktus. Skatoties no VMD kā kompetentās iestādes puses, laist tirgū (importēt laišanai brīvā apgrozībā) nozīmē pārkāpt likumu, jo nav pienācīgi veiktas likumības pārbaudes.

Kompetento iestāžu ieskatā šobrīd Krievijas un Baltkrievijas kokmateriāliem un koka izstrādājumiem mazināt risku līdz maznozīmīgam nav iespējams šādu iemeslu dēļ:

  1. Viens no būtiskākajiem risku mazināšanas pasākumiem, kas ir tirgus dalībnieka veikta izpēte un informācijas par piegādes ķēdes uzņēmumiem un personām iegūšana (pārliecībai, vai tie nav saistīti ar nelegālu ciršanu, kokmateriālu tirdzniecību, nodokļu nemaksāšanu, korupciju utt.), nav izdarāms. Ņemot vērā valsts varas izplatīto dezinformāciju, nav iespējas zināt, ka valsts iestādes, kas atbild par meža un koksnes uzraudzību vai nodokļiem, vai tiesu vara, izplata patiesu informāciju. Ņemot vērā masīvi ierobežoto vārda un informācijas brīvību, šobrīd nevar paļauties arī uz nevalstisko organizāciju, aktīvistu un mediju ziņojumiem un rakstiem.
  2. Vērtējot un mazinot riskus, ES Kokmateriālu regula paredz, ka ir jāņem vērā bruņota konflikta klātesamība un tas, vai ar naudu no koksnes netiek atbalstīts konflikts. Vai kāds varētu pierādīt, ka Krievijas un Baltkrievijas valsts budžeta ieņēmumi no mežsaimniecības un kokapstrādes nozarēm netiek tērēti militārajām vajadzībām?
  3. PEFC un FSC aptur sertifikātu darbību – tas arī vairs nestrādā kā riskus mazinošs faktors.
  4. Vēl viens risku mazināšanas pasākums - auditi mežā un pie piegādātājiem ir mazāk iespējami vai neiespējami.
  5. Lai nodrošinātu ES Kokmateriālu regulas ievērošanu, regulā ir paredzēta kompetento iestāžu sadarbība ar trešo valstu iestādēm – tas šobrīd nav iespējams.
     

Kā tas teikts 16. marta sanāksmes protokolā un kā norāda arī VMD, ņemot vērā pašreizējos apstākļus, tirgus dalībniekiem ir nekavējoties jāatjaunina likumības pārbaudes sistēmas un jāpārvērtē riski.

Ņemot vērā jaunos risku vērtējumus, kur secinājumiem būtu jābūt, ka risks nav maznozīmīgs, tirgus dalībniekiem būtu jāpabeidz līdz galam jau uzsāktās piegādes, bet jaunus iepirkumus tie nedrīkstētu uzsākt.

Arī tad, ja Krievijas vai Baltkrievijas koksne, produktu veidā uz kuriem attiecas ES Kokmateriālu regula, tiek importēta caur citām trešajām valstīm, tā tāpat tiek uzskatīta par augsta riska, kuru tirgū laist nedrīkst.

VMD arī informē, ka “2022. gada 8. martā Krievijas Federācija ir ieviesusi aizliegumu eksportēt noteiktas preces ārpus Krievijas Federācijas teritorijas uz virkni valstu, tostarp ES dalībvalstīm.  Aizliegums attiecas uz četriem HS (Kombinētās nomenklatūras - KN) kodiem: 4401 21, 4401 22, 4403 un 4408. Aizliegums būs spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim. Tādējādi no Krievijas importētie ražojumi, uz kuriem attiecas šāds aizliegums, tiks uzskatīti par nelegāliem, ja tie tiks laisti ES tirgū”.

Savukārt saskaņā ar 16. marta sanāksmes protokolu, ja risks iepriekš ir ticis novērtēts kā maznozīmīgs, līdz 2022. gada 4. jūnijam no Baltkrievijas drīkst importēt Kombinētās nomenklatūras 44. nodaļas produktus, kas pakļauti ES importa aizliegumam (Padomes Regula (ES) 2022/355) un kur līgumi slēgti pirms 2022. gada 2. marta.

VMD informē, ka, balstoties muitas datos, tiks veikatas tirgus dalībnieku pārbaudes.

Ja rodas papildu jautājumi, zvanīt vai rakstīt VMD vecākajai ekspertei Stellai Boķei (+37126559802stella.boke@vmd.gov.lv)

Papildu informācija:

Sanāksmes protokols angļu valodā Eiropas Komisijas mājaslapā atrodams šeit.

Padomes Regula 2022/355, kas aizliedz importu no Baltkrievijas atrodama šeit.

Krievijas Federācijas 2022. gada 9. marta valdības dekrēts. N313 – aizliedz konkrētu produktu eksportu

Sīkāk par ES Kokmateriālu regulu Eiropas Komisijas mājaslapā šeit.