Valsts meža dienests (turpmāk – VMD) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

VĪZIJA: Valsts meža dienests – vadošā iestāde meža ilgtspējai, tiecoties uz izcilību.

MISIJA: Valsts meža dienesta misija (virsmērķis) ir rūpēties par atbildīgu meža izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, ikreiz sasniedzot labāko rezultātu.

VMD savā darba kultūrā balstās uz šādām pamatvērtībām:

Komanda, kur cilvēki un viņu sadarbība ir vērtīgāka par rīkiem un priekšrakstiem.

Klients, kam ikreiz izcila pieredze ir vērtīgāka par mūsu sekošanu likuma burtam.

Rezultāts, kad reāli atrisinātas lietas ir vērtīgākas par sekošanu procedūrām.

Izaugsme, jo viena jauna, izmēģināta lieta ir vērtīgāka par simts prātojumiem.

VMD savā darbībā ievēro valsts pārvaldes pamatprincipus. Tie ietver atklātību pret privātpersonām un sabiedrību kopumā, kā arī to iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. VMD ir konstruktīvs partneris, kas pastāvīgi pārbauda un pilnveido sniegto pakalpojumu kvalitāti, lai vienkāršotu un uzlabotu esošās procedūras, padarītu tās pēc iespējas ērtākas un saprotamākas, izmantojot mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas.

Realizējot stratēģijā noteiktās kapacitātes attīstības un pārvaldības prioritātes VMD turpinās būt vadošā tiešās pārvaldes iestāde meža ilgtspējas nodrošināšanai, tiecoties uz izcilu kvalitāti un kalpojot sabiedrībai, un veicinās meža nozares stratēģisko mērķu sasniegšanu, tostarp līdz 2050. gadam palielināt Latvijas mežu ražību par 25%, tādējādi ik gadu paaugstinot CO2 piesaisti Latvijas mežos.