Meža inventarizācijas veicējs izmanto šādu informāciju par inventarizējamo meža īpašumu vai tiesisko valdījumu:

1. aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra teksta un kadastra kartes datus, kurus meža inventarizācijas veicējs saņem no Valsts zemes dienesta standartizētā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības projekta izstrādes jomā. Vairāk informācijas pieejams Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē vzd.gov.lv ;

2. no īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saņemtu aktuālo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības situācijas plānu vai apvienoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, vai zemes robežu plānu, ja tajā attēlotas zemes lietošanas veidu kontūras;

3. aktuālo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm. Dati pieejami Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” ozols.gov.lv;

4. no VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” saņemtus aktuālos Meliorācijas kadastra datus par zemes vienības meliorācijas sistēmām . Informācija pieejama melioracija.lv;

5. no attiecīgās vietējās pašvaldības saņemtu vai no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas tapis.gov.lv iegūtu teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ietverto informāciju;

6. Meža valsts reģistra datus – meža inventarizācijas datu nogabalu raksturojošo rādītāju izdrukas vai meža inventarizācijas ģeogrāfiskos un tekstuālos datus, ko var saņemt no VMD, iesniedzot pieprasījumu.

Augstāk minēto informāciju par inventarizējamo meža īpašumu vai tiesisko valdījumu meža inventarizācijas veicējs iegūst, pieprasot to no attiecīgās institūcijas vai no meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, kurš to ieguvis attiecīgajā institūcijā.

Meža inventarizācijas datu sagatavošanas nosacījumi:

 

Ievadot zemes vienības kadastra apzīmējumu Meža valsts reģistrā ir iespēja atrast piekritīgo virsmežniecību, mežniecību, nodaļu un pagastu, kā arī nodaļas un ATVK kodu.

Neskaidrību gadījumā meža inventarizācijas veicēji var sazināties ar VMD Mežsaimniecības daļas vecāko referenti Daigu Breieri, tālr.: 29466781, e-pasts: daiga.breiere@vmd.gov.lv.