Atmežošana ir personas darbības izraisīta meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā.

Meža platību atmežo, ja tas nepieciešams:

 • būvniecībai;
 • derīgo izrakteņu ieguvei;
 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai;
 • īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai;
 • valsts sauszemes teritorijas aizsardzības un neaizskaramības nodrošināšanai vai valsts apdraudējuma situācijas novēršanai militārajos objektos un to aizsargjoslās.

Atmežošanu var veikt, ja personai ir izdots kompetentas institūcijas administratīvais akts, kas tai piešķir tiesības veikt minētās darbības, un persona ir kompensējusi valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītos izdevumus (turpmāk – kompensācija).

Īpašumam, kurā ierosināta atmežošana, nepieciešama spēkā esoša meža inventarizācija.

Atmežošanas kompensācija

VMD kompetence atmežošanas procesā saistīta ar:

 • kompensācijas  noteikšanu;
 • kompensācijas samaksas administrēšanu;
 • koku ciršanas apliecinājuma izsniegšanu (ja koku ciršana ir nepieciešama);
 • atmežošanas noslēgšanu, veicot izmaiņas Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Vietējā pašvaldība vēršas VMD ar pieprasījumu atmežošanas kompensācijas aprēķināšanai, ja mežā:

 • iecerēta būvniecība;
 • plānots ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi.

VMD ar pieprasījumu atmežošanas kompensācijas aprēķinam vēršas meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona, ja mežā plānots veikt derīgo izrakteņu ieguvi. Pamatojums – izstrādāts un ar Valsts vides dienestu saskaņots Derīgo izrakteņu ieguves projekts.

Kompensācijas apmaksa personai jāveic:

 1. pirms kompetentā institūcija izdevusi administratīvo aktu, kas personai piešķir tiesības mežā ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi;
 2. pēc tam, kad būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama;
 3. pirms saņemts koku ciršanas apliecinājums cirtei vai pirms to atļauto darbību uzsākšanas, kuru rezultātā platība tiek atmežota (gadījumos, kad koku ciršanas apliecinājums nav nepieciešams), ja mežā plānots veikt derīgo izrakteņu ieguvi.

Patvaļīga atmežošana

Ja atmežošana veikta, bet nav samaksāta kompensācija, VMD no meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja par labu valstij piedzen kompensāciju trīskāršā apmērā.

Kompensējamā mežaudze

Lai varētu samazināt kompensācijas apmēru, atmežošanas ierosinātājam ir iespēja  ieaudzēt mežu (izņemot plantācijas mežu) (turpmāk – kompensējamā mežaudze). Atmežošanas ierosinātājs pats var izvēlēties meža ieaudzēšanas vietu – savu vai citas personas īpašumu. Tādā gadījumā VMD jāiesniedz atmežojamās zemes īpašnieka un kompensējamās mežaudzes īpašnieka rakstveida vienošanās, ka mežaudze tiek izmantota par kompensējamo mežaudzi. Ieaudzētā meža platībai jābūt ne mazākai par 0,1 ha.

Par kompensējamo mežaudzi atzīstama tāda sēta vai stādīta mežaudze, kuru VMD ne agrāk kā pirms pieciem gadiem ir atzinis par ieaudzētu. Atmežošanas kompensācijas aprēķināšanas dienā kompensējamā mežaudze atbilst ieaudzētas mežaudzes kritērijiem.

Par kompensējamo mežaudzi atzīstama arī dabiski ieaudzēta priežu, egļu un bērzu mežaudze:

 • kuru VMD ne agrāk kā pirms pieciem gadiem ir atzinis par ieaudzētu;
 • kura ir sasniegusi vismaz divu metru augstumu;
 • kuru līdz atmežošanas kompensācijas aprēķina dienai VMD ir atzinis par koptu.

Konsultācijas par atmežošanu

Papildus informāciju par atmežošanas kompensācijas aprēķināšanu un atmežošanas procesiem var iegūt pie VMD piekritīgās virsmežniecības inženieriem mežsaimniecības jautājumos.