Valsts meža dienests

13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000057795
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja kods LV90000057795
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts LV71TREL2160362011000
 

Konti nodevu samaksai par medību un mežsaimnieciskām darbībām

Nodevas veids

Saņēmēja iestāde

Konta nr.                                                   

Valsts nodevas

Valsts nodeva par medību darbībām

Valsts kase reģ. Nr. 90000050138; BIC kods TRELLV22

LV77TREL10601609
25000                                                     .

Valsts nodeva par medību darbībām ( mednieka apliecības izsniegšana, mednieka sezonas kartes izsniegšana, medību vadītāja eksāmens, medību vadītāja apliecības izsniegšana, medību atļaujas izsniegšana, mednieku eksāmens teorijā, mednieku eksāmens šaušanā, atļaujas izsniegšana ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā)

Valsts nodeva par mežsaimnieciskām darbībām

Valsts kase reģ. Nr. 90000050138; BIC kods TRELLV22

LV37TREL10601609
19900

Valsts nodeva par mežsaimnieciskām darbībām (apliecinājumi koku ciršanai, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, atzinuma mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta un meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšana)

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

Naudas soda veids

Saņēmēja iestāde

Konta nr.                                                   

Pamatojums

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

Valsts kase reģ. Nr. 90000050138; BIC kods TRELLV22

LV27TREL1060161013200                                          .

Administratīvie sodi, ko Valsts meža dienests uzlicis par tā kompetencēs esošajiem normatīvo aktu pārkāpumiem (Meža likums, Medību likums un citi).

Zaudējumu atlīdzība par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

Zaudējuma veids

Saņēmēja iestāde

Konta nr.                                                   

Pamatojums

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

Valsts kase reģ. Nr. 90000050138; BIC kods TRELLV22

LV28TREL1060161226000                                         .

Zaudējumi, kas aprēķināti saskaņā ar MK 18.12.2012. noteikumi Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem un atlīdzināšanas kārtību”; MK 17.12.2020. noteikumi Nr.774 „Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība”; MK 17.12.2013. noteikumi Nr.1482 „Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi”.

Ievērībai! Administratīvo sodu iespējams pārbaudīt un samaksāt arī portālā www.latvija.lv, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izstrādāto e-pakalpojumu „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”. Naudas sodu apmaksa ar e-pakalpojuma starpniecību izslēdz neprecīzas informācijas norādīšanu maksājuma uzdevuma mērķī, kā rezultātā maksājums var netikt identificēts vai pievienots novēloti.