Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Meža likumā noteikts, ka meža atjaunošanā tiek izmantots konkrētajai teritorijai piemērots meža reproduktīvais materiāls. Pirms stādu ievešanas no trešajām valstīm ir nepieciešams saņemt Valsts meža dienesta izsniegtu atļauju meža reproduktīvā materiāla ievešanai un reģistrēties Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrā, ja reproduktīvo materiālu paredzēts tirgot vai piegādāt citai personai. Ievedot Meža reproduktīvo materiālu no Eiropas Savienības atļauja nav nepieciešama. No trešajām valstīm (Baltkrievijas) stādus drīkstēja ievest līdz 2019. gada 31. decembrim un to nosaka 2015.gada 26.februāra Eiropas Komisijas lēmums. Sākot ar 2020.gada 1.janvāri Valsts meža dienests meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļauju no Baltkrievijas neizsniedz.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

  • E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās mežniecības adresi.

  Nepieciešamie dokumenti:
  • Iesniegums:
  - piegādātājs vismaz 30 dienas pirms plānotās darbības iesniedz dienestā iesniegumu;
  - iesniegumā norāda plānotā ievedamā materiāla sugu, izcelsmi, veidu, daudzumu, ražotāju, izmantošanas mērķi, vietu, plānoto ievešanas laiku un kravu skaitu. Materiāla partijai, kuru tālāk plānots pārvietot uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, papildus norāda kravas saņēmēju. Iesniegumam pievieno attiecīgās valsts atbildīgās institūcijas izsniegtu materiāla izcelsmi apstiprinoša dokumenta kopiju
  • attiecīgās valsts atbildīgās institūcijas izsniegta materiāla izcelsmi apstiprinoša dokumenta kopiju;
  • dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā);
  • Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" atzinums par materiāla piemērotību meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai Latvijā.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai, ir jāsamaksā valsts nodeva - 50 EUR. Valsts nodevas maksājumu var veikt norēķinoties ar maksājumu karti kādā no Valsts meža dienesta struktūrvienībām vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

  Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV37TREL1060160919900
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts meža dienests izvērtē iesniegtos dokumentus un izsniedz atļauju meža reproduktīvā materiāla ievešanai vai paziņo par atļaujas izsniegšanas atteikumu.

  Atļauju meža reproduktīvā materiāla ievešanai izsniedz atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai 50.00 EUR

Saņemt pakalpojumu