VMD veic meža veselības stāvokļa uzraudzību visos Latvijas mežos, nodrošinot meža apsaimniekošanu tādā veidā, lai nepasliktinātos mežaudžu veselības stāvoklis un savlaicīgi tiktu konstatētas slimības un kaitēkļu savairošanās.

Latvijas mežos katru gadu dažādu faktoru dēļ daļa mežaudžu platības pilnīgi vai daļēji zaudē savu augtspēju, kā rezultātā tās iet bojā un tiek nocirstas pēc VMD sanitārā atzinuma saņemšanas. Ik gadu Latvijā mežaudžu bojājumus konstatē kopumā aptuveni 1000 –1500 ha platībā. Visbiežāk meža platību bojājumu cēloņi ir vējgāzes un pārmērīgs mitrums, kaitēkļi un slimības.