Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijām

Kompensācijas maksājums ir ikgadējs finansiāls atbalsts meža zemju īpašniekiem  par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs.

Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platībās:

 • 160 euro – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
 • 120 euro – aizliegta galvenā cirte;
 • 45 euro – aizliegta kailcirte.

Pieteikšanās kompensācijas maksājumam

Ik gadu Lauku atbalsta dienests (LAD) gada otrajā ceturksnī izsludina pieteikšanos atbalsta maksājumu saņemšanai. Pretendents var saņemt šo atbalsta maksājumu, ja līdz konkrētajam datumam LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS):

 • aizpilda Vienotā iesnieguma 6.soļa pielikumu “NATURA 2000 mežiem pielikums”;
 • iesniedz Vienoto iesniegumu.

Pēc iesnieguma iesniegšanas tiek dots laiks, ja nepieciešamas veikt jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas:

 • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā un noteikta atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
 • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā un ir noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Atbalsta pretendents ir persona, kura apsaimnieko mežu un kārtējā gada 15. jūnijā ir tā:

 • īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs);
 • tiesisko valdītāju kooperatīvs;
 • tiesisko valdītāju apvienība.

Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties, pilnvaro vienu personu iesniegt Vienoto iesniegumu atbalsta saņemšanai par visu atbalsttiesīgo platību. Uz atbalstu nevar pretendēt par pašvaldībai vai valstij piederošu vai piekritīgu meža zemes platību.

Ar galvenajiem nosacījumiem par pieteikšanos pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/kompensacijas-maksajums-par-natura-2000-meza-teritorijam-2016-g-266