Ja meža objektu atbildīgā persona apsaimnieko vienlaidu meža zemes platību, kas lielāka par 5000 ha, tai jāizstrādā meža objekta ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāns visam meža objektam.

Par vienlaidu meža objekta platību uzskata viena meža objekta atbildīgās personas īpašumā vai valdījumā esošas zemes vienības ar zemes lietošanas veidu "mežs", ja tās atrodas ne tālāk par 100 m viena no otras vai ja tās sadala līnijveida infrastruktūras objekti kā ceļi, stigas, grāvji, trases un elektrolīniju gaisa pārvadi.

Meža objekta ugunsdrošības preventīvo pasākumu plānā iekļauj:

  • meža objekta atbildīgo personu sarakstu, tālruņu numurus, elektroniskā pasta adreses;
  • ugunsdzēsības vajadzībām izmantojamās tehnikas un līdzekļu sarakstu;
  • grafiski attēlotu meža objekta shēmu (elektroniskā formātā).