Meži Latvijā aizņem 3,08 milj. ha. Pēc VMD datiem, mežainums ir 52%. Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm Latvija pieskaitāma pie mežiem bagātām valstīm. Latvijā valstij pieder mežs 1,49 milj. ha platībā (49% no kopējās), savukārt pārējiem īpašniekiem piederošo mežu kopplatība ir 1,58 milj. ha (51% no visu mežu platības).

Meža zemes sastāv no:

  • meža 3,08 milj. ha (90.6%);
  • purviem 0,17 milj. ha (5.0%);
  • laucēm 0,03 milj. ha (0.9%);
  • pārplūdušiem klajumiem 0,017 milj. ha (0,5%);
  • infrastruktūras objektiem 0,084 milj. ha (2.5%);
  • pārējās meža zemes 0.018 milj. ha (0.5%).

Salīdzinot ar 1923.gadu, kad mežainums Latvijā bija 23%, laika gaitā līdz mūsdienām tas ir dubultojies un sasniedzis 52%. Meža platību pieaugums prognozējams arī turpmāk, jo turpinās lauksaimniecībā neizmantoto zemju dabiska aizaugšana, kā arī to mākslīga apmežošana.

Latvijas mežus pārsvarā veido skuju koki, tomēr ievērojamu daļu aizņem arī pārējās sugas. Lielākajai daļai mežaudžu valdošā koku suga ir skuju koki – priede un egle. Skuju koku audzes aizņem 51% no visu audžu platībām, bērzu – 30%, baltalkšņu – 7%, apšu – 7%, melnalkšņu audzes 4% un citu sugu audzes – 1%.

Kokiem augot, katru gadu veidojas koksnes pieaugums, kas pēc pašreizējiem aprēķiniem ir 16,5 milj. m3 gadā. Ik gadu zināms daudzums koksnes tiek nocirsts, veicot izaugušās koksnes ražas ievākšanu galvenajā cirtē, kā arī cērtot kokus kopšanas un sanitārajās cirtēs paliekošās mežaudzes stāvokļa uzlabošanai.