Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Meža ieaudzēšanu veic zemēs, kuras Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā mežs. Lai ieaudzētu mežu reģistrētu Meža valsts reģistrā, meža īpašnieks iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu. Valsts meža dienests pārbauda ieaudzēto meža platību un pieņem lēmumu par mežaudzes atzīšanu par ieaudzētu vai lēmumu atteikt atzīt mežaudzi par ieaudzētu. Lai mežu ieaudzētu ir jāievēro teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktās prasības, meliorētās platībās - Meliorācijas likuma prasības, bet teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās teritorijās - teritoriju individuālie apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumi. Mežu ieaudzēt var sējot/stādot vai dabiski. Vairāk informācijas par meža ieaudzēšanu pieejams šeit

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene - iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības , Valsts meža dienesta oficiālo elektroniskā pasta adresi vai e-adresi;

  • Meža valsts reģistrs - iesniedzējs iesniedz pārskatu par meža ieaudzēšanu tiešsaistē Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv).

  Nepieciešamie dokumenti: brīvas formas iesniegums vai Eiropas Savienības atbalsta pasākumu ietvaros - speciāli izstrādātas veidlapas, pārskats par meža ieaudzēšanu. Pārskatam pievieno zemes robežu plāna kopiju, kurā iezīmēta ieaudzētā mežaudzes platība sadalījumā par nogabaliem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu