Dati iegūti izmantojot pārskatos par iepriekšējā gadā veikto saimniecisko darbību meža zemēs īpašnieku un tiesisko valdītāju iesniegto informāciju, kura ir reģistrēta Meža valsts reģistrā. Ja informācija par iepriekšējā gadā veikto saimniecisko darbību netiek iesniegta, vai Valsts meža dienesta darbiniekiem rodas šaubas par informācijas patiesumu - tā tiek pārbaudīta dabā. Izcirstajos apjomos norādīti likvīdās (saimnieciski izmantojamā krājas daļa bez zariem, celmiem) koksnes kubikmetri.