Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.

Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Valsts meža dienests ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Dienests piedalās meža nozares politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī pārrauga tirgus dalībniekus, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus.

Valsts meža dienesta pakalpojumus var saņemt 26 mežniecībās visā Latvijas teritorijā. Jebkurā mežniecībā ar iesniegumu var vērsties juridiskas un fiziskas personas neatkarīgi no savas juridiskās adreses vai meža īpašuma atrašanās vietas.