Valsts meža dienesta (VMD) darbības mērķis ir nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju. VMD uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu; piedalās meža nozares politikas veidošanā un ieviešanā; īsteno meža ugunsdzēsību; uzrauga, kā noteiktās prasības ievēro tirgus dalībnieki, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, kā arī tirgotāji un pārraudzības organizācijas.

VMD ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

VMD pakalpojumus var saņemt 29 mežniecībās visā Latvijas teritorijā. Jebkurā mežniecībā ar iesniegumu var vērsties juridiskas un fiziskas personas neatkarīgi no savas juridiskās adreses vai meža īpašuma atrašanās vietas.