Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai kļūtu par mednieku, personai ir jāiziet apmācība un mednieku eksaminācijas komisijā jānokārto teorētisko zināšanu pārbaudījums. Teorētisko zināšanu pārbaudījums notiek elektroniska testa veidā. Jāatbild uz 60 jautājumiem 90 minūšu laikā. Ierodoties uz eksāmenu, līdzi jāņem personu apliecinošu dokumentu un rīku, kas ļauj autentificēties ar portāla Latvija.gov.lv vienotās pieteikšanās moduli (internetbankas rekvizītus, eParakstu, eID karti). Eksāmens ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 6 kļūdas jaunajiem medniekiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs - iesniedzējs aizpilda elektronisko formu tiešsaistē Meža valsts reģistrācija (https://gis.vmd.gov.lv);

  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām un iesniedz dokumentus ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta virsmežniecībām;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās virsmežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).

 2. Valsts nodevas maksājums
  Lai kārtotu pārbaudījumu, iesniedzējam jāveic valsts nodevas maksājums:
  - par mednieka kandidātu teorētisko zināšanu pārbaudījumu – 35,00 EUR;

  Valsts nodevas maksājumu iespējams veikt tiešsaistē Meža valsts reģistrā.

  Ja valsts nodevas maksājums netiek veikts tiešsaistē Meža valsts reģistrā, nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase,
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV77TREL1060160925000
  BIC kods: TRELLV22
  Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0.

 3. Teorētisko zināšanu pārbaudījuma norise un rezultāti
  Pakalpojuma pieprasītājs ierodoties uz teorētisko zināšanu pārbaudījumu uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Mednieka kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti uz vietas uzreiz pēc eksāmena.

  Pēc nokārtota teorētisko zināšanu pārbaudījuma, jākārto praktisko iemaņu pārbaude šautuvē ar gludstobra medību ieroci. Ja abi pārbaudījumi veiksmīgi nokārtoti, var saņemt mednieka apliecību, kas tiek izsniegta 15 darba dienu laikā.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Par mednieku eksāmenu teorijā 35.00 EUR

Saņemt pakalpojumu