Meža ieaudzēšana ir pasākumu kopums meža ieaudzēšanai zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs jeb lauksaimniecības zemēs un pārējās zemēs. Ieaudzētu mežu var reģistrēt kā plantāciju mežu, kuru īpašnieks var audzēt, kopt un cirst pēc savām vēlmēm, kā arī atmežot atvieglotā kārtībā. Ar noteiktiem kritērijiem atbilstošu ieaudzētu platību drīkst kompensēt  atmežojamās platības.

Meža ieaudzēšanas veidi:

 • sējot vai stādot;
 • dabiski.

Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības ieaudzēt mežu, ja vien šīs tiesības neierobežo normatīvie akti.

Plānojot meža ieaudzēšanu, jāizvērtē:

 1. Teritorijas plānojums (pašvaldības saistošie noteikumi): ja plānošanas dokumentos meža ieaudzēšanas nav tieši norādīta, informāciju precizē pašvaldībā, kurā atrodas īpašums,  noformējot pieprasījumu oficiālā vēstulē.
 2. Meliorētās platībās - Meliorācijas likuma noteiktās prasības:  attiecas uz visām ieaudzētajām platībām. Gan dabiski ieaugušām, gan sētajām/ stādītajām, kā arī ar meža inventarizāciju reģistrētajām informācijas sistēmā “Meža valsts reģistrs”.

Prasības: meliorētās platībās nepieciešami:

 • Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izdoti tehniskie noteikumi meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm;
 • vai izziņa par meliorācijas sistēmas norakstīšanu.

Informācija par meliorētām platībām meklējam www.meliorācija.lv

 1. Meža  ieaudzēšana sējot vai stādot  netiek atļauta teritorijās, kuras Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā reģistrā ir reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes.

Informācija meklējam datu pārvaldības sistēmā “OZOLS”. Jāsameklē interesējošā zemes vienība un jāpieslēdz atbilstošie slāņi:

 • sugu dzīvotnes;
 • īpaši aizsargājami biotopi;
 • bioloģiski vērtīgi zālāji.
 1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt specifiski ierobežojumi saistībā ar meža ieaudzēšanu vai nepieciešami saskaņojumi ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

         Piemēram:

 • aizliegts stādīt, vai nepieciešams saskaņojums ar Dabas aizsardzības pārvaldi;
 • aizliegts mainīt zemes lietošanas veidu;
 • aizliegts ieaudzēt (mainīt zemes lietošanas kategoriju) 10 m rādiusā ap dižakmeņiem un dižkokiem (dabas pieminekļi) 10 m rādiusā ap vainagu projekciju.
 1. Dažādi ierobežojumi var būt noteikti Aizsargjoslu likumā:
 • elektrisko tīklu aizsargjoslā: ārpus meža zemēm zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs aizsargjoslā var audzēt kokus un krūmus, ja par to noslēgta rakstveida vienošanās ar elektrisko tīklu īpašnieku (neattiecas uz aizsargjoslām gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem, kur aprobežojumi noteikti tikai elektrolīniju trasē);
 • aizsargjoslās ap kultūras pieminekļiem: jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju. Informācija par kultūras pieminekļiem un to aizsargjoslām meklējam tīmekļvietnē karte.mantojums.lv.

Ja nodoms ieaudzēt mežu atbilst normatīvajiem aktiem, tad īpašnieks pēc veiktās ieaudzēšanas VMD iesniedz pārskatu par meža ieaudzēšanu, kuram pievieno  šādus dokumentus:

 • ieaudzētās platības skici;
 • meža reproduktīvā materiāla iegādes un izcelsmes dokumentus, ja mežs ieaudzēts stādot;
 • pašvaldības saskaņojumu, ja plānošanas dokumentos meža ieaudzēšanas nav tieši norādīta;
 • meliorācijas tehnisko noteikumu kopiju vai izziņu par meliorācijas sistēmas norakstīšanu, ja mežs ieaudzēts meliorētā platībā;
 • saskaņojumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi, ja mežs ieaudzēts dabas teritorijās, kur šāds saskaņojums tiek prasīts;
 • saskaņojumus ar institūcijām,  kas noteikti Aizsargjoslu likumā, ja ieaudzēts aizsargjoslās.

VMD pēc pārskata vai meža inventarizācijas saņemšanas un informācijas atbilstības  pārbaudes dabā reģistrē informāciju Meža valsts reģistrā un nosūta Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām. Valsts zemes dienests veic izmaiņas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kurā maina zemes lietošanas veidu ieaudzētajā platībā no lauksaimniecības zemes uz mežu.