Valsts meža dienests (turpmāk – dienests) ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai. Ētikas kodekss izstrādāts un sastādīts, pamatojoties uz vispārpieņemtiem ētikas principiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Ētikas kodeksā iekļautie profesionālās ētikas un uzvedības principi, normas un ieteikumi ir saistoši visiem dienesta ierēdņiem un darbiniekiem (turpmāk – darbinieks) neatkarīgi no ieņemamā amata un darba attiecību ilguma.