Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina, lai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā tiktu veikta pirmreizēja meža inventarizācija, un dati jāiesniedz VMD, kurš tos uzglabā informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs. Vismaz reizi 20 gados ir jāveic atkārtota meža inventarizācija, arī šie dati ir jāiesniedz VMD.