Meža inventarizācijas datu saņemšana

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs no Meža valsts reģistra (turpmāk – MVR) var saņemt aktuālu informāciju par īpašumā vai valdījumā esošu meža inventarizāciju (Nogabalu raksturojošie rādītāji), ja īpašuma meža inventarizācijas dati ir pievienoti MVR.

MVR meža inventarizācijas informācija sastāv no:

  • meža inventarizācijas datu nogabalu raksturojošo rādītāju izdrukas;
  • meža inventarizācijas failiem (dbf un shp formātā).

MVR meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var bez maksas apskatīt meža inventarizācijas ģeogrāfiskos un tekstuālos datus, kā arī tos lejupielādēt, iesniegt iesniegumus, paziņojumus, un pārskatus par veikto mežsaimniecisko darbību.

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs meža inventarizācijas informāciju var saņemt:

  • autorizējoties MVR (gis.vmd.gov.lv) ar valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli (internetbanku, eID karti, eParakstu). Šāda piekļuve nodrošināta vienīgi meža īpašniekiem kā fiziskām personām;
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv pieejamajā e-adresē, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu ziņojumu VMD, pielikumā pievienojot aizpildītu e-formu “Iesniegums meža inventarizācijas datu saņemšanai”.

Ja nav iespējas izmantot augstāk minētos autorizācijas veidus, meža inventarizācijas informāciju var saņemt iesniedzot iesniegumu kādā no VMD mežniecībām klātienē. Mežniecību kontaktinformācija pieejama tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.  Iesnieguma veidlapa meža inventarizācijas datu saņemšanai pieejama tīmekļvietnes sadaļā “Veidlapas”.

Juridiskām personām un gadījumos, kad MVR meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pilnvaro citu fizisku vai juridisku personu, piekļuvei MVR nepieciešams noslēgt līgumu Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (turpmāk - MVR) lietošanu” ar VMD. Lai noslēgtu iepriekš minēto līgumu:

  • jādodas uz VMD mežniecību, kur klātienē sagatavo līguma projektu. Līgumam pievieno iesniegumu (Iesnieguma veidlapa), norādot personas, kurām ir nepieciešams piešķirt lietotāja tiesības;
  • uz e-pasta adresi mvr@vmd.gov.lv jānosūta iesniegums un informācija par MVR līguma noslēgšanu elektroniskā formātā (Informācija līguma sagatavošanai).

Pēc līguma projekta sagatavošanas un parakstīšanas ar fizisku vai drošu elektronisko parakstu, viens līguma eksemplārs pa pastu tiek nosūtīts meža īpašniekam/pilnvarotai personai. Desmit dienu laikā VMD līgumam pievienotajā iesniegumā norādītajām personām uz e-pastu nosūta piekļuves rekvizītus.

Aktuālo informāciju no MVR izsniedz arī meža inventarizācijas veicējiem meža inventarizācijas darbu veikšanai īpašuma meža zemē, ja ticis saņemts “Iesniegums meža inventarizācijas datu saņemšanai”.

MVR lietošanas instrukcijas pieejamas zemāk pievienotajos failos.