Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai kļūtu par mednieku, pēc mednieka kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījuma nokārtošanas jākārto praktisko iemaņu pārbaudījums, kas notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētās šautuvēs. Praktisko iemaņu pārbaudījums ietver šaušanu ar gludstobra medību šaujamieroci pa kustīgu un stāvošu mērķi 35 m distancē un drošības prasību ievērošanu, rīkojoties ar medību ieroci. Pārbaudījums ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100 iespējamiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs - iesniedzējs aizpilda elektronisko formu tiešsaistē Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv);

  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām un iesniedz dokumentus ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta virsmežniecībām;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās virsmežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).

 2. Valsts nodevas maksājums par praktisko iemaņu pārbaudījumu
  Lai kārtotu praktisko iemaņu pārbaudījumu, iesniedzējam jāveic valsts nodevas maksājums (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) – 25,00 EUR.

  Valsts nodevas maksājumu iespējams veikt tiešsaistē Meža valsts reģistrā.

  Ja valsts nodevas maksājums netiek veikts tiešsaistē Meža valsts reģistrā, nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase,
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV77TREL1060160925000
  BIC kods: TRELLV22
  Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0

 3. Praktisko iemaņu pārbaudījuma norise un rezultāti
  Pakalpojuma pieprasītājs ierodoties uz praktisko iemaņu pārbaudījumu uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Mednieka kandidāta praktisko iemaņu pārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti uz vietas uzreiz pēc eksāmena.

  Pēc nokārtota teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudījums, var saņemt mednieka apliecību, kas tiek izsniegta 15 darba dienu laikā.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) 25.00 EUR

Saņemt pakalpojumu