Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai atzītu konkrētu mežaudzi par neproduktīvu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz pieteikumu attiecīgajā Valsts meža dienesta mežniecībā, kuras teritorijā atrodas konkrētā mežaudze. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas apseko mežaudzi un sniedz rakstisku atzinumu par mežaudzes stāvokli. Atzinums ir pamats koku ciršanas apliecinājuma izsniegšanai rekonstruktīvajā cirtē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās mežniecības adresi;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Nepieciešamie dokumenti:
  - iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta izstrādātā iesnieguma veidlapa;
  - mērījumi saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" VII nodaļā noteikto kārtību;
  - dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Lai saņemtu atzinumu par mežaudzes atzīšanu par neproduktīvu, ir jāsamaksā valsts nodeva - 15 EUR. Valsts nodevas maksājumu var veikt norēķinoties ar maksājumu karti jebkurā Valsts meža dienesta struktūrvienībā vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

  Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase,
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV37TREL1060160919900
  BIC kods: TRELLV22
  Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.1.9.9.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Par atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu 15.00 EUR

Saņemt pakalpojumu