Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Mežaudze atzīstama par plantāciju mežu, ja to reģistrē Valsts meža dienestā kā plantāciju mežu. Par plantāciju mežu var reģistrēt, kā arī pārreģistrēt Meža valsts reģistrā reģistrētās ieaudzētās mežaudzes, kas pēc Meža likuma stāšanās spēkā dabiski ieaugušas vai arī sējot vai stādot ieaudzētas zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, ievērojot šo noteikumu 26., 27. un 28. punktā minētos nosacījumus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

  • E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi.

  Nepieciešamie dokumenti:
  - pārskats par meža ieaudzēšanu vai iesniegums meža ieaudzēšanas pārbaudes veikšanai, kurā norāda, ka vēlas ieaudzēt plantāciju mežu un norāda plantāciju meža ieaudzēšanas mērķi;
  - zemes robežu plāna kopija, kurā iezīmēta ieaudzētā mežaudzes platība.

  Pakalpojums ir pieejams bez maksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts meža dienests pēc pārskata saņemšanas par meža ieaudzēšanu pārbauda pārskatā norādītās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu par ieaudzētās mežaudzes reģistrēšanu par plantāciju mežu.

  Pakalpojuma rezultātā Meža valsts reģistrā meža nogabala aprakstā tiek reģistrēta pazīme "plantāciju mežs".

Saņemt pakalpojumu