Valsts meža dienests ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, uzrauga un īsteno meža uguns apsardzību, piedalās valsts meža politikas izstrādē un ieviešanā. Valsts meža dienests rūpējas par atbildīgu meža izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, ikreiz sasniedzot labāko rezultātu. Klientu apkalpošanas standartā ir apkopota informācija par standarta mērķi, vērtībām, tiesībām un sadarbību, sniegtajiem pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām. Standarts ir saistošs visiem Valsts meža dienesta darbiniekiem.