Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina, lai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā tiktu veikta pirmreizēja meža inventarizācija, un dati jāiesniedz VMD. Vismaz reizi 20 gados ir jāveic atkārtota meža inventarizācija. 

Meža inventarizācijas dati satur informāciju par:

 • meža zemes veidiem meža apsaimniekošanā,
 • koksnes resursiem mežaudžu (nogabalu) līmenī,
 • vides un dabas resursu aizsargjoslām, bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras elementiem,
 • meža infrastruktūras objektiem (dabiskām brauktuvēm, stigām, ūdens ņemšanas vietām u. c.). 

Meža īpašniekam Meža valsts reģistrā pievienotā meža inventarizācija dod iespējas:

 • saimnieciskās darbības plānošanai un veikšanai,
 • tiešsaistē iesniegt ciršanas pieteikumus un pārskatus, kā arī iegūt aktuālo informāciju par savu mežu,
 • ES un valsts atbalsta pasākumu mežsaimniecībā plānošanai,
 • Meža apsaimniekošanas un Dabas aizsardzības plānu izstrādei,
 • Ugunsdrošības profilaktisko plānu izstrādei,
 • kompensāciju par mežsaimnieciskajiem aprobežojumiem noteikšanai,
 • nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, nodokļu atvieglojumu noteikšanai,
 • meža un mežaudzes vērtības noteikšanai.

VMD pārbauda meža īpašnieku iesniegto meža inventarizācijas datu kvalitāti un reģistrē to Meža valsts reģistra informācijas sistēmā.

Meža inventarizācijas datu saņemšana

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības saņemt no Meža valsts reģistra meža inventarizācijas informāciju par savu īpašumu vai valdījumu reizi gadā bez maksas. Atkārtots meža inventarizācijas datu pieprasījums no Meža valsts reģistra gada laikā ir maksas pakalpojums.

Ja nav noslēgts līgums par Meža valsts reģistra lietošanu, tad, lai saņemtu Meža valsts reģistrā reģistrētos aktuālos meža inventarizācijas datus, ir sekojošas iespējas:

 • portālā Latvija.lv meža īpašnieks vēršas ar iesniegumu iestādei (Valsts meža dienestam) un lūdz izsniegt sava īpašuma aktuālos meža inventarizācijas datus, norādot zemes vienības kadastra apzīmējumu un e-pastu, uz kuru dati jānosūta;
 • uz jebkuras mežniecības e-pasta adresi jānosūta aizpildīts un elektroniski parakstīts Iesniegums meža inventarizācijas datu saņemšanai;
 • aizpildīts un parakstīts Iesniegums meža inventarizācijas datu saņemšanai jānosūta pa pastu uz jebkuras mežniecības adresi;
 • izvērtējot epidemiloģisko situāciju valsti atbildīgi jāizvērtē nepieciešamība Iesnieguma meža inventarizācijas datu saņemšanai iesniegšana mežniecībā klātienē.