Lai varētu pretendēt uz valsts un ES atbalstu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”, atbalsta pretendentiem atbilstoši MK noteikumu Nr.455 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai” 1. pielikumam  jāizstrādā Meža apsaimniekošanas pasākumu  plāns (MAAPP), kura veidlapa ir atrodama šeit .

MAAPP izstrādā konkrētam īpašumam un tajā var iekļaut visas  aktivitātes, atsevišķi katrai norādot platību. MAAPP pievieno meža zemju plāna vai robežu plāna kopiju ar iezīmētu aktivitāšu īstenošanas platību, dokumentus caurauklo (šo prasību nepiemēro, ja dokumenti sagatavoti elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) un personīgi, pa pastu vai elektroniski (ja dokumenti sagatavoti elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz saskaņošanai Valsts meža dienestā.

Pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”  tiek atbalstīti apakšpasākumi:

“Meža ieaudzēšana” (vienam pretendentam plānošanas periodā atbalsts ne vairāk kā 20 ha platībā, atbalstu par ieaudzētās mežaudzes kopšanu var saņemt 3 reizes piecu gadu periodā), aktivitātēm:

  1. “Meža ieaudzēšana un kopšana”;
  2. “Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana”.

“Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” (atbalstu par atjaunotās mežaudzes kopšanu var saņemt 3 reizes piecu gadu periodā);

“Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” aktivitātēm:

1. “Jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana  ar atzarošanu”, kura ietver:

1.1 jaunaudžu retināšanu (plānošanas periodā atbalstu var saņemt ne vairāk kā divas reizes saskaņā ar ikreizējo plānu: divas reizes retinot jaunaudzi vai vienu reizi retinot, otru reizi retinot un atzarojot jaunaudzi);
1.2 jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu (plānošanas periodā atbalstu var saņemt vienu reizi);
1.3. paaugas retināšanu  (plānošanas periodā atbalstu var saņemt vienu reizi);
1.4 pameža pārveidošanu (plānošanas periodā atbalstu var saņemt vienu reizi ne vairāk kā 15 ha platībā);

2. “Neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā” (atbalstu par nomainītās mežaudzes retināšanu var saņemt 3 reizes);

3. “Valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs” (atbalstu par nomainītās mežaudzes retināšanu var saņemt 3 reizes);

Pēc darbu paveikšanas atbalsta saņēmējam par meža ieaudzēšanu, atjaunošanu (nomaiņu) vai kopšanu VMD ir jāiesniedz:

1.  pārskats (divos eksemplāros) par projekta realizācijas rezultātiem pasākumā (7.pielikums);
2. stādāmā materiāla izcelsmi un iegādi apliecinošu dokumentu kopijas, ja mežs ir ieaudzēts vai atjaunots (nomainīts);
3.  projekta īstenošanas platību skice (pēc darbu veikšanas, projekta īstenošanas platībām jābūt iezīmētām dabā).

Informācija par projekta iesnieguma pieņemšanas uzsākšanu  meklējama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.