Savvaļas fauna ir dabisko, estētisko, zinātnisko, kultūras, rekreatīvo, ekonomisko un vides vērtību mantojums, kuru nepieciešams saglabāt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Neatņemama savvaļas faunas sastāvdaļa ir Latvijā medījamie dzīvnieki, kuru populāciju apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentē ar medībām saistītie normatīvie akti.

Medījamo sugu dzīvnieku izmantošanas un aizsardzības uzraudzību atbilstoši savai kompetencei veic VMD. Sadarbībā ar Valsts policiju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), medniekiem un iedzīvotājiem gadā vidēji tiek atklāti ap 150 medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu gadījumi. Šo pārkāpumu rezultātā tiek nodarīts ievērojams mantisks zaudējums medību saimniecībai un tiek apdraudētas sabiedrības intereses un tiesības savvaļas faunas uzturēšanā tādā līmenī, kas atbilst ekoloģiskajām, zinātniskajām un kultūras prasībām.

Personas, kas vainojamas medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumos, atkarībā no sabiedriskās bīstamības pakāpes tiek sauktas pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. Ja pārkāpuma rezultātā tiek nodarīts mantisks kaitējums, vainīgā persona ir civiltiesiski atbildīga par savu nodarījumu.