Meža reproduktīvā materiāla ieguves avots ir atsevišķi koki, mežaudze, koku ģimenes vecāki, sēklu ieguves plantācija, klons vai klonu maisījums.

Meža reproduktīvā materiāla ieguves avots nav vieta, piemēram, kokaudzētava, kur izaudzēti vai iegādāti stādi, bet sēklu ievākšanas vieta – plantācija, mežaudze, atsevišķi koki u.c.

Ieguves avotus atkarībā no veida iespējams reģistrēt četru dažādu kategoriju meža reproduktīvā materiāla ieguvei:

  1. Ieguves vieta zināma – mežaudze vai atsevišķi koki noteiktā ieguves apgabalā. Šis ir viszemākais meža reproduktīvais materiāls, jo netiek izvirzītas gandrīz nekādas kvalitātes prasības šādu mežaudžu vai koku izvēlei;
  2. Atlasīts – noteiktā ieguves apgabalā pēc fenotipa atlasīta labākā mežaudze. Rezultātā būs iespējas iegūt kvalitatīvāku un produktīvāku meža reproduktīvo materiālu;
  3. Uzlabots – mērķtiecīgi veidots meža reproduktīvā materiāla ieguves avots. Tās ir sēklu ieguves plantācijas, ģimenes vecāki, kloni, klonu maisījumi, kuru sastāvdaļas ir atlasītas fenotipiski. Atjaunojot mežu ar šī kategorijas meža reproduktīvo materiālu, mežaudzes būs līdz pat 15% kvalitatīvākas nekā zemākās kategorijas mežaudzes;
  4. Pārāks – mērķtiecīgi veidots meža reproduktīvais materiāls. Tās ir sēklu ieguves plantācijas, ģimenes vecāki, kloni, klonu maisījumi vai pārbaudītas mežaudzes. Pārākums pierāda salīdzinošajos stādījumos vai ģenētiski novērtējot ieguves avota sastāvdaļas.

Meža likums nosaka, ka meža atjaunošanai un ieaudzēšanai atļaut izmantot konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes meža reproduktīvo materiālu. Pamatojoties uz zinātnieku ilggadējiem pētījumiem, Latvijas meža nozares normatīvajos dokumentos trim – parastā egle, parastā priede, kārpainās bērzs, pūkainais bērzs – mežsaimnieciski visnozīmīgākajām koku sugām ar kategoriju “ieguves vieta zināma” un “atlasīts” meža reproduktīvā materiāla ieguvei un izmantošanai ir noteikti materiāla ieguves apgabali un pārvietošanas nosacījumi starp tiem.

Parastās priedes materiāla ieguves apgabali

Parastās priedes materiāla ieguves apgabali

Austrumu ieguves apgabalā iegūtais materiāls ar kategoriju “ieguves vieta zināma” un “atlasīts” ir piemērots arī Rietumu ieguves apgabalā, bet ne otrādi. Ar parasto priedi atjauno un ieaudzē meža platības tikai ar kategoriju “uzlabots” un “pārāks”.

Parastās egles materiāla ieguves apgabali 

Parastās egles materiāla ieguves apgabali

Parastās egles reproduktīvā materiāla ieguvei un izmantošanai ir izdalīti trīs apgabali – Rietumu, Centrālais un Austrumu. Austrumu ieguves apgabalā iegūtais materiāls ar kategoriju “ieguves vieta zināma” un “atlasīts” ir piemērots arī Rietumu un Centrālajam ieguves apgabalam. Centrālajā ieguves apgabalā iegūtais materiāls ar kategoriju “ieguves vieta zināma” un “atlasīts” ir piemērots arī Rietumu ieguves apgabalam. Šie nosacījumi nedarbojas pretējā virzienā. Rietumu ieguves apgabalā iegūto materiālu nevar izmantot Centrālajā un Austrumu ieguves apgabalā. Centrālā ieguves apgabalā iegūtais materiāls nav izmantojams Austrumu ieguves apgabalā.

 

Kārpainā bērza un pūkainā bērza materiāla ieguves apgabali

Kārpainā bērza un pūkainā bērza materiāla ieguves apgabali

 

Kārpainā bērza un pūkainā bērza reproduktīvā materiāla ieguvei un izmantošanai ir izdalīti divi apgabali – Rietumu un Austrumu. Austrumu ieguves apgabalā iegūtais materiāls ar kategoriju “ieguves vieta zināma” un “atlasīts” ir piemērots arī Rietumu ieguves apgabalam.

Meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu kopsavilkums sagatavots, ievērojot Eiropas Padomes 1999. gada 22. decembra Direktīvā 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību noteikto. Kopsavilkuma standartizētā forma un tajā lietojamie apzīmējumi noteikti Eiropas Kopienu komisijas 2002. gada 6. septembra.

.

 Kopsavilkums ir daļa no kopējā Eiropas Kopienā apstiprināto meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu saraksts FOREMATIS.