Lai nodrošinātu efektīvāku 21.06.2016. MK noteikumu Nr. 384. “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 49.2. punkta piemērošanu, VMD ir veicis izmaiņas meža inventarizācijā iesniedzamā *.dbf faila struktūrā, pievienojot jaunu datu lauku VMD_ID, kā arī mainot esošajā datu laukā IZM_VEIDS pielietotās pazīmes vērtības.

Meža valsts reģistra Meža inventarizācijas failu struktūra

Meža valsts reģistram pievienojamo inventarizācijas datu failu komplekts sastāv no:

1) atribūtu datu (*dbf) faila, kura struktūra aprakstīta saitē DBF_specifikacija

DBF_specifikacija

2) telpisko datu (*shp) failu kopas, kuru struktūra aprakstīta failā SHP_specifikacija.doc

Atribūtu datu fails:

Atribūtu datu failu sagatavo tikai par tiem meža zemes veidiem meža apsaimniekošanā, kuru kartes objekti tiek noteikti kā poligoni (skat. 1.tabulu). Respektīvi, atribūtu failā neiekļauj ierakstus par autoceļiem, stigām, dabiskām brauktuvēm un meža meliorācijas objektiem (tām meža zemes grupām, kuru kartes objekti tiek noteikti kā līnijas vai punkti).

Atribūtu datu faila DBF_specifikacija.xls lapā ”Importa_fails” iekļauti tikai tie datu lauki, kurus meža inventarizācijas rezultātā īpašnieks iesniedz VMD. Failā ietverti nogabalu pamata rādītāji. Sekundārie rādītāji (t.sk. koku sugu izkārtojums mežaudzes sastāvā) tiks pārrēķināti inventarizācijas pievienošanas procesā atkarībā no nogabala pamata rādītājiem.

Atribūtu datu faila DBF_specifikacija.xls lapā ”Eksporta_fails” iekļauti tie datu lauki, kurus meža īpašnieks varēs saņemt/lejupielādēt no Meža valsts reģistra. Fails ietver aktualizētos pamata un sekundāros rādītājus.

Atribūtu datu faila DBF_specifikacija.xls lapā ”Struktūra_KOPĀ” iekļauts visu datu lauku apkopojums.

Faila DBF_specifikacija.xls turpmākajās lapās iekļauti visi importa un eksporta failos izmantotie klasifikatori ar to vērtībām:

ZKAT_klasifikators - meža zemes veidu meža apsaimniekošanā klasifikators (uz 06.10.2015)

MT_klasifikators – meža tipu klasifikators (uz 06.10.2015)

BON_klasifikators – bonitāšu klasifikators (uz 06.10.2015)

IZC_klasifikators – izcelšanās veida klasifikators (uz 06.10.2015)

VGR_klasifikators – vecumgrupu klasifikators (uz 06.10.2015)

P_DARBV_klasifikators – mežsaimnieciskās darbības veidu klasifikators (uz 06.10.2015)

P_CIRP_klasifikators – cirtes izpildes veidu klasifikators (uz 06.10.2015)

S_klasifikators – koku sugu klasifikators (uz 06.10.2015)

BV_klasifikators – bojājumu veidu klasifikators (uz 06.10.2015)

BA_klasifikators – bojājumu apjoma klasifikators (uz 06.10.2015)

SSIZC_klasifikators – sēklu/sugu izcelsmes klasifikators (uz 06.10.2015)

ATMIR_klasifikators – atmirušās koksnes apjoma klasifikators (uz 06.10.2015)

MRM_AV_NR_klasifikators – meža reproduktīvā materiāla avotu saraksts (uz 06.10.2015)

APROB_klasifikators – nogabala saimnieciskās darbības aizlieguma klasifikators(uz 06.10.2015)

V5x_klasifikators – apjoma grupu klasifikators sugām zem 5% nogabalā (uz 06.10.2015)

MRM_SERT_klasifikators – meža reproduktīvā materiāla sertifikātu saraksts (uz 06.10.2015)

TAKS_LIC_N_klasifikators – reģistrēto taksatoru sertifikātu saraksts (uz 06.10.2015)

IPAT_klasifikators – īpatnību klasifikators (uz 06.10.2015)

AIZS&VAUNIK_klasifikators – vides aizsardzības slāņu atzīmju un to unikālo objektu klasifikators (uz 06.10.2015)

VA_KODSx_klasifikators - vides aizsardzības atribūtu klasifikators (uz 06.10.2015)

Meža zemes veidi meža apsaimniekošanā un to kartes objekta tips:

Meža inventarizācijas sekundāro datu aprēķināšanai tiek izmantoti veidaugstumi.