Īpaši aizsargājamie meža iecirkņi (ĪAI) tika veidoti 20. gs. 90. gados īpaši aizsargājamu sugu, bioloģiski nozīmīgu biotopu un kultūrvēsturisku vietu aizsardzībai. To veidošanu pārtrauca 2000. gadā, kad pieņēma Sugu un biotopu aizsardzības likumu un Meža likumu, kuri paredz bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus mežos, tai skaitā mikroliegumu izveidi. Šobrīd ĪAI funkcijas pilda mikroliegumi. Arī mūsdienās notiek iepriekš izveidoto ĪAI izvērtēšana, lai noteiktu aktuālo aizsardzības pamatojumu. Īpaši aizsargājamus meža iecirkņus izvērtē pēc meža īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai cita ierosinātāja pieprasījuma. Saskaņā ar ĪAI izvērtēšanas rezultātiem, ko veicis sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā, VMD pieņem lēmumu par mikrolieguma izveidošanu vai lēmumu par ĪAI statusa atcelšanu. Līdz lēmuma pieņemšanai spēkā ir iepriekš noteiktie meža apsaimniekošanas ierobežojumi.

Veicot atkārtotu meža inventarizāciju, meža īpašnieks var neizvērtēt ĪAI atbilstību mikrolieguma statusam. Šādā gadījumā īpaši aizsargājamu meža iecirkni Meža valsts reģistrā saglabā kā bioloģiski vērtīgu mežaudzi.

Meža likums

MK noteikumi Nr. 936 “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”, pieņemti 18.12.2012.

Sugu un biotopu aizsardzības likums