Personām, kuras nolēmušas turēt nebrīvē savvaļas medījamo sugu dzīvniekus, jāiepazīstas ar normatīvajiem aktiem, kas tieši vai netieši nosaka kārtību par savvaļas medījamo sugu dzīvnieku turēšanu nebrīvē, kā arī izvērtēt savas vajadzības, iespējas un nepieciešamību turēt dzīvniekus nebrīvē.

Medījamo sugu dzīvniekus drīkst medīt vai ķert zinātniskajai pētniecībai, eksponēšanai muzejos, audzēšanai citā vietā vai turēšanai nebrīvē, kā arī turēt nebrīvē un izlaist savvaļā, ja ir saņemta VMD ikreizēja atļauja. Medījamo dzīvnieku sugu saraksts pieejams 22.07.2014. MK noteikumos Nr. 421 “Medību noteikumi”.

Nemedījamo sugu savvaļas dzīvniekus drīkst iegūt, medīt vai turēt nebrīvē, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ikreizēja atļauja.

Savvaļas dzīvnieku turēšanas kārtību iežogotās platībās nosaka 04.01.2011. MK noteikumi Nr. 4 „Dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijai izmantojamo savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas kārtība iežogotās platībās un prasības šādu platību ierīkošanai”.

Persona, kura vēlas turēt medījamo vai nemedījamo sugu savvaļas dzīvniekus iežogotās platībās, attiecīgi VMD vai DAP iesniedz:

  • iesniegumu, kurā norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, kā arī fiziskās personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs;
  • dzīvnieku turēšanas pamatojumu, kurā norāda mērķi dzīvnieku turēšanai iežogotā platībā, dzīvnieku izcelsmi, dzīvnieku sugas un dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz zemi, kuru paredzēts iežogot;
  • iežogotās platības plānu, kurā norādīts platības sadalījums ekstensīvajā un intensīvajā audzēšanas zonā;
  • Valsts vides dienesta izsniegtus tehniskos noteikumus žoga būvniecībai, kas nav vecāki par 5 gadiem.