VMD veic medības reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzību un medību saimniecības stāvokļa kontroli Latvijā. VMD novērtē medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli, nosaka limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās un izsniedz šo sugu medību atļaujas, reģistrē medību iecirkņus, eksaminē mednieku un medību vadītāju kandidātus, kā arī izsniedz mednieku un medību vadītāju apliecības un mednieka sezonas kartes.

VMD īsteno nomedīšanas apjomu administrēšanu, lai nodrošinātu ekoloģiski pamatotu īpatņu skaitu populācijās, mazinātu pretrunas starp medību saimniecību un citu nozaru interesēm (kā medījamo dzīvnieku, tā pašu medību nodarīto zaudējumu dēļ) un veicinātu ilgtspējīgas medību saimniecības attīstību. Lai nodrošinātu nomedīšanas apjomu administrēšanu, VMD veic:

  • medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa vērtējumu un tā rezultātu apkopošanu;
  • dzīvnieku skaita noteikšanas teritoriālo vienību (uzskaites vienību) izdalīšanu uzraugāmajās medību platībās;
  • sanāksmju organizēšanu, lai apspriestu limitēto medījamo dzīvnieku skaita saglabāšanu, samazināšanu vai palielināšanu uzskaites vienībās;
  • pieļaujamā limitēto medījamo sugu dzīvnieku nomedīšanas apjoma (limita) noteikšanu;
  • medību atļauju sagatavošanu un izsniegšanu;
  • datu apkopošanu par nomedītajiem medījamajiem dzīvniekiem;
  • datu apkopošanu par bojā gājušiem medījamajiem dzīvniekiem;
  • informācijas par medījamo dzīvnieku lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarīto postījumu apjomu apkopošanu un analīzi.

Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtējums

Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtējums ir kompleksu rādītāju kopums, kas ļauj objektīvi novērtēt medījamo sugu dzīvnieku populācijas dinamiku, izplatību un to dzīvotņu stāvokli. Dabā dzīvojošo nepiegūto medījamo dzīvnieku skaita noteikšana ir tikai viena no medību resursu pārvaldīšanas procesa sastāvdaļām. Kopumā medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšana Latvijā ir valsts uzdevums, kas primāri izriet no Medību likuma un Dzīvnieku aizsardzības likuma prasībām.

VMD ik gadus veic medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtējumu, iesaistot medību tiesību lietotājus un medību tiesību īpašniekus. Novērtējot medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli, VMD vadās pēc Zemkopības ministrijas 20.06.2018. apstiprinātās kārtības Nr. 18 “Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanas metodika”.

VMD veic ikgadēju dzīvnieku skaita noteikšanu pēc stāvokļa uz 1. aprīli (medījamajiem putniem – pēc stāvokļa uz 15. maiju). Populācijas stāvokļa novērtējumu veic visām medījamo zīdītāju sugām un to medījamo putnu sugām, kuru populāciju lielumu neietekmē sezonālās migrācijas – medņiem, rubeņiem un mežirbēm.

Populācijas stāvokļa novērtējumu veic VMD izdalītās dzīvnieku skaita noteikšanas teritoriālajās vienībās (uzskaites vienībās), kurās ietilpst viens vai vairāki pēc iespējas nedalīti medību iecirkņi. Dzīvnieku skaitu uzskaites vienībā novērtē neatkarīgi no tajā ietilpstošo medību iecirkņu robežām.

Pieļaujamie nomedīšanas apjomi un medību atļaujas

Limitēto medījamo dzīvnieku sugām VMD ik gadus nosaka  pieļaujamo nomedīšanas apjomu, vadoties pēc Zemkopības ministrijas apstiprinātās kārtības. Pirms lielākā pieļaujamā nomedījamo dzīvnieku skaita (limita) apstiprināšanas VMD rīko sanāksmes ar medību tiesību īpašnieku un medību tiesību lietotāju pārstāvjiem, lai apspriestu limitēto medījamo dzīvnieku skaita saglabāšanu, samazināšanu vai palielināšanu uzskaites vienībās. Lai noteiktu pieļaujamo nomedīšanas apjomu, VMD apkopo datus par nomedītajiem un bojā gājušajiem medījamajiem dzīvniekiem, kā arī veic medījamo dzīvnieku lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarīto postījumu informācijas apkopošanu un analīzi.

Pirms attiecīgās sugas medību termiņa sākuma VMD sagatavo un izsniedz medību tiesību lietotājiem limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas ar unikāli numurētiem marķieriem.

 

Informācija par valsts nodevu maksājumiem

Par medību atļauju izsniegšanu:

  • jebkura dzimuma un vecuma aļņa, aļņu buļļa un staltbriežu buļļa nomedīšanai 15,00 EUR
  • staltbriežu govs vai teļa, aļņu govs vai teļa, medņa, rubeņa un vilka nomedīšanai 7,50 EUR