Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošanas un tirdzniecības kontrolei un uzraudzībai Eiropas Savienībā ir vienots regulējums, kurš noteikts ar PADOMES DIREKTĪVU 1999/105/EK (1999. gada 22. decembris) par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību. Direktīvas prasības ir iestrādātas Latvijas normatīvajos dokumentos – Meža likumā un Ministru kabineta noteikumos. Bet, atbilstoši direktīvā noteiktajam, atsevišķi jautājumi Eiropas Savienībā MRM ražošanas un tirdzniecības kontroles un uzraudzības jomā tiek risināti ar tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem – regulām un lēmumiem, kuri ir tieši saistoši arī visiem MRM piegādātājiem Latvijā:

  • Komisijas 2002. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1598/2002, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Direktīvu 1999/105/EK attiecībā uz oficiālo iestāžu savstarpējo administratīvo palīdzību

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1598&from=LV

  • Komisijas 2002. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 2301/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 1999/105/EK piemērošanai attiecībā uz nelielu sēklu daudzumu definēšanu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R2301&from=LV

  • Komisijas 2002. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1597/2002, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Direktīvu 1999/105/EK attiecībā uz valsts sarakstu formātu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotam

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1597&from=LV

  • Komisijas 2002. gada 9. septembra Regula (EK) Nr. 1602/2002, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Direktīvu 1999/105/EK attiecībā uz dalībvalsts atļauju aizliegt noteikta meža reproduktīvā materiāla pārdošanu izlietotājam

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1602&from=LV

  • ES Padomes 2008. gada 16. decembra Lēmums Nr. 2008/971/EK par tāda meža reproduktīvā materiāla līdzvērtīgumu, kas ražots trešās valstīs

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008D0971-20130101&qid=1396869889655&from=LV

  • ES Padomes 2008. gada 23. decembra Lēmums Nr. 2008/989/EK ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 1999/105/EK pilnvaro dalībvalstis pieņemt lēmumus par tāda meža reproduktīvā materiāla sniegto garantiju ekvivalenci, kas jāimportē no dažām trešām valstīm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0989&from=LV

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Lēmums Nr. 1104/2012/ES ar ko groza Padomes Lēmumu 2008/971/EK attiecībā uz tāda meža reproduktīvā materiāla iekļaušanu minētā lēmuma darbības jomā, kas pieskaitāms kategorijai “uzlabots”, un to iestāžu nosaukumu atjaunināšanu, kas atbildīgas par ražošanas apstiprināšanu un kontroli

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D1104&from=HU

  • Komisijas 2015. gada 26. februāra Īstenošanas lēmums Nr. 2015/321 ar kuru groza Lēmumu 2008/989/EK, ar ko saskaņā ar Padomes direktīvu 1999/105/EK pilnvaro dalībvalstis pieņemt lēmumus par tāda meža reproduktīvā materiāla sniegto garantiju ekvivalenci, kas jāimportē no dažām trešām valstīm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0321&from=LV

  • Komisijas 2021. gada 10. maija Īstenošanas lēmums Nr. 2021/773, ar ko dalībvalstīm saskaņā ar Padomes Direktīvu 1999/105/EK, tiek atļauts uz laiku lemt par tāda meža reproduktīvā materiāla līdzvērtīgumu, kurš pieder pie noteiktām kategorijām un ražots noteiktās trešās valstī

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0773&from=LV