Video instrukcijas pakalpojumu saņemšanai Meža valsts reģistrā.

Kā iesniegt pārskatu par meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plāna (MAAIP) ietvaros veikto meža atjaunošanu (nomaiņu) vai agrotehnisko kopšanu
Kā iesniegt pārskatu par meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plāna (MAAIP) ietvaros veikto meža ieaudzēšanu vai agrotehnisko kopšanu
MAAIP pārskats jaunaudžu retināšanai
Kā apskatīt lēmumu par atļauju koku ciršanai
Kā iesniegt meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plānu (MAAIP)
Iesniegums sanitārai cirtei
Iesniegums atmežošanas cirtei
Meža platības iezīmēšana ar SHP failu importu
Meža platības iezīmēšana ar zīmēšanu kartē
Meža platības iezīmēšana pēc koordinātēm
Meža platības iezīmēšana pēc nogabaliem
Meža ieaudzēšanas pārskata iesniegšana
Meža atjaunošanas pārskata iesniegšana
Kā iegūt meža inventarizācijas elektroniskos datus?
Koku ciršanas pārskata iesniegšana
Meža inventarizācijas iesniegšana Meža valsts reģistrā
Jaunaudzes kopšanas pārskata iesniegšana
Meža inventarizācijas datu iegūšana Meža valsts reģistrā