1. jūlija vētrā visvairāk cietuši Cēsu puses meži Foto: Kaspars Grīslītis

Valsts meža dienests informē, ka 1. jūlija vētrā visvairāk cietušas mežaudzes Niniera ezera un Cēsu Meža kapu teritorijās – vēja lauzti un gāzti koki konstatēti vismaz 70 ha platībā ar aptuveno krāju 6000 m3.

Valsts meža dienests un Cēsu novada pašvaldība veic saskaņošanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk izvāktu vētrā cietušos kokus no Meža kapu teritorijas. Tāpat dienests aicina Cēsu novada mežaudžu īpašniekus apsekot savas meža teritorijas un, konstatējot vētras lauztus vai gāztus kokus, sazināties ar tuvāko mežniecību.

Valsts meža dienests atgādina, ka kokus, kas traucē infrastruktūras darbību, atļauts cirst un izvākt no mežaudzes pēc paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam. Ar paziņojumu atļauts cirst atsevišķus kokus, kas uzkrituši uz infrastruktūras vai noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē infrastruktūras darbību. Ja īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, īpašniekam ir jāinformē Dabas aizsardzības pārvalde.

Ja postījumi mežaudzēs ir lielāki, koku ciršanai ir nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. Meža īpašniekam jāiesniedz pieteikums ciršanas apliecinājumam sanitārā cirtē, ko iespējams izdarīt arī tiešsaistē Meža valsts reģistrā, pirms tam iepazīstoties ar iesniegšanas pamācību.

Valsts meža dienests atgādina, ka vēja lauztie, gāztie un izšūpotie koki var radīt palielinātu bīstamību, tādēļ aicina iedzīvotājus nedoties mežā, kur nesen ir plosījusies vētra.

Foto: Kaspars Grīslītis

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.