Vētra 7.08.2023

Saistībā ar 7. augusta vētras un krusas nodarītajiem postījumiem mežaudzēm, Valsts meža dienests informē par nosacījumiem, kādā meža īpašnieki var veikt koku ciršanu nopostītajās teritorijās.

Jau ziņots, ka visvairāk vētrā cietušas mežaudzes Zemgales reģionā. Patlaban Zemgales virsmežniecības teritorijā apzināti vētras nodarītie postījumi vismaz 1800ha apmērā. Pārējā Latvijas teritorijā būtiskākie postījumi ir Vidzemes reģionā, kur to apjoms pēc provizoriskām ziņām sasniedz vairākus simtus hektāru.

Lai atjaunotu infrastruktūras darbību, koku ciršanu var sākt pēc paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam (vai Dabas aizsardzības pārvaldei, ja īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā). Dienestam paziņojumu var sniegt operatīvi - mutvārdos, pēc iespējas mazinot birokrātiju. Piezvanot uz tuvāko mežniecību, jānosauc īpašuma kadastra apzīmējums, meža nogabals, vai nogabali (aptuveni, pēc operatīvās apsekošanas) un aptuvenais koksnes apjoms. Ar paziņojumu var cirst kokus, kas uzkrituši uz infrastruktūras vai noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē infrastruktūras darbību.

Savukārt mežaudzēs, kurās ir konstatēti gan vēja gāztie, gan vēja lauztie koki, koku ciršanai ir nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. Meža īpašniekam jāiesniedz pieteikums ciršanas apliecinājumam sanitārā cirtē, ko iespējams izdarīt arī tiešsaistē Meža valsts reģistrā, pirms tam iepazīstoties ar iesniegšanas pamācību. Iesniegumus dienests uzskatīs iespējami ātri. Konkrētais Valsts meža dienesta izsniegtais apliecinājums un sanitārais  atzinums kalpos par pamatu turpmākai iespējai saņemt ES atbalstu mežaudzes atjaunošanai.

 

Rīcība konkrētās situācijās

Lai izcirstu vētras izpostītās mežaudzēs vēja gāztos un lauztos kokus meža īpašniekam ir nepieciešams:

  1. Ja postījumi skar tikai atsevišķus vēja gāztos kokus, tad meža īpašnieks ciršanu var uzsākt pēc paziņojuma sniegšanas Dienestam.
  2. Ja postījumi skar vēja gāztos un lauztos kokus, tomēr postījumi nav vienlaidus, tad meža īpašniekam jāsniedz iesniegums par koku ciršanu sanitārajā izlases cirtē, bojājuma cēloni norādot – vējš.
  3. Ja postījumi ir lieli un to apjomu nav iespējams operatīvi noteikt. Kā arī nav iespējams noteikt, vai postījumu novēršanas rezultātā neveidosies vienlaidus atvērumi mežā. Tad meža īpašnieks sniedz iesniegumu par koku ciršanu sanitārajā izlases cirtē, bojājumu cēloni norādot – vējš. Pēc ciršanas meža īpašnieks informē Dienestu par vienlaidus atvērumiem mežā, iesniedzot cirsmas skici mežniecībā.  Dienests sakārtos datu bāzi un pēc meža īpašnieka pieprasījuma (ja meža īpašnieks plāno pretendēt uz atbalstu) izsniegs atzinumu.
  4. Ja postījumi ir vienlaidus, tad meža īpašnieks sniedz iesniegumu par koku ciršanu sanitārajā vienlaidus cirtē, pievienojot postījumu aptuvenu shēmu (bez mērījumiem mežā). Shēmu var  izgatavot uz mežaudžu plāna. Dienests operatīvi sagatavos atzinumu, kas nepieciešams vienlaidus sanitārajai cirtei. Pēc ciršanas meža īpašniekam jāprecizē vienlaidus izcirstā platība, iesniedzot skici, ja sākotnēji izsniegtā platība neatbilst izcirstajai platībai.
  5. Iesniegumus, lai saņemtu Dienesta apliecinājumus, meža īpašnieks var iesniegt tiešsaistē Meža valsts reģistrā, pirms tam iepazīstoties ar iesniegšanas pamācību. Meža īpašnieks iesniegumus var iesniegt nosūtot elektronisku dokumentu, vai klātienē. Iesniegumus par postījumu novēršanu Dienests uzskatīs iespējami operatīvi.
  6. Meža īpašniekam, lai pretendētu uz ES vai valsts atbalstu, nepieciešams Dienesta atzinums, kuru var saņemt par mežā radušiem vienlaidus atvērumiem, pēc fakta. Vēlams atzinumus pieprasīt iespējami ātri pēc ciršanas.

Ja cirsma ir apturēta mizgraužu apkarošanas kampaņā un tajā ir vētrā lauzti un/vai izgāzti koki, tad:

  1. Ja apturētā cirsma paredz vienlaidus koku izciršanu. Īpašnieks informē Dienestu, par nepieciešamību atcelt apturēšanu. Informēšana var būt klātienē, vai elektroniski. Ja meža īpašnieks plāno pretendēt uz atbalstu, tad jāsniedz iesniegums atzinuma saņemšanai (brīvā formā), norādot cēloni- vējš.
  2. Ja apturētā cirsma paredz koku izciršanu izlases veidā. Īpašnieks informē Dienestu, par nepieciešamību atcelt apturēšanu. Informēšana var būt klātienē, vai elektroniski. Ja vētras postījumi ir vienlaidus veidā tad vajag iepriekšējo ciršanu noslēgt un ņemt jaunu apliecinājumu vienlaidus cirtei kopā ar atzinumu.

Ja Meža īpašniekam ir aktīva, neapturēta cirsma, kurā konstatēti vienlaidus vētras postījumi:

  1. Ja aktīvā cirsma ir vienlaidus, tad meža īpašniekam jāsniedz iesniegums atzinuma saņemšanai (brīvā formā), norādot cēloni. VMD izsniegs atzinumu, kuru pievienos pie esošās vienlaidus cirsmas nemainot cirtes veidu un neprasot ņemt jaunu apliecinājumu.
  2. Ja aktīvā cirsma ir izlases veida, tad meža īpašniekam ir jāiesniedz pārskats par ciršanu un jāņem jauns apliecinājums kopā ar atzinumu.