Mežs Mežsaimniecība

Valsts meža dienests atgādina, ka no 27. aprīļa sākas pieteikšanās 2023. gada kompensācijas maksājumam par Natura 2000 meža teritorijām (NIM), kas atrodas mikroliegumā vai ir iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Lai pieteiktos kompensācijai, īpašnieka rīcībā ir jābūt uz 1. martu spēkā esošai meža inventarizācijai, kuras dati ir iekļauti Meža valsts reģistrā.

Pieteikties kompensācijas maksājumam var Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), iesniedzot ģeotelpisko iesniegumu (nepieciešamības gadījumā arī citus papildu dokumentus). Pieteikties bez atbalsta apjoma samazinājuma par katru nokavēto darbdienu var līdz 15. jūnijam, vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 26. jūnijam.

Dienests aicina pievērst uzmanību tam, ka ar 21.04.2023. stājās spēkā jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr. 197 “Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai”, ar kuriem noteikts jauns atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru.

Plašāka informācija par pieteikšanos pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

 

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.