Mežsaimniecība

Valsts meža dienests, administrējot koksnes resursu ieguvi mežā, 2023. gada janvārī izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 7864 cirsmās.

Kopējā cirsmu platība sastāda 10229 hektārus, savukārt meža īpašnieka plānotais izcērtamās koksnes likvīdais apjoms ir ticis norādīts 1 217 361 m3 apmērā. Tai skaitā cirsmas pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bija 226, tajās izcērtamā platība sastāda 208 hektārus, bet izcērtamā krāja 38924 m3.

Savukārt kailcirtes pēc caurmēra Valsts meža dienests janvārī akceptēja 779 cirsmās ar kopējo platību 596 hektāri un krāju 149 922 m3.