Valsts meža dienests, administrējot koksnes resursu ieguvi mežā, 2022. gada decembrī izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 15280 cirsmās.

Kopējā cirsmu platība sastāda 18145 hektārus, savukārt meža īpašnieka plānotais izcērtamās koksnes likvīdais apjoms ir ticis norādīts 2 020 453 m3 apmērā. Tai skaitā cirsmas pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bija 476, tajās izcērtamā platība sastāda 414 hektārus, bet izcērtamā krāja 84211 m3.

Savukārt kailcirtes pēc caurmēra Valsts meža dienests decembrī akceptēja 2101 cirsmās ar kopējo platību 1677 hektāri un krāju 428 988 m3.

2022. gadā Valsts meža dienests ir izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 130 972 cirsmās, to kopējā platība ir 185 188 hektāri un likvīdā krāja ir 18 945 294 m3. Tai skaitā cirtes pēc dienesta sanitārā atzinuma sastādīja 4265 cirsmas ar kopējo platību 3345 hektāri un krāju 662 887 m3.

Savukārt kopš gada sākuma atļaujas kailcirtēm pēc caurmēra izsniegtas 11702 cirsmās ar kopējo platību 9521 hektāri un krāju 2 383 907 m3.