Valsts meža dienests, administrējot koksnes resursu ieguvi mežā, 2023. gada pirmajos četros mēnešos izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 29 766 cirsmās.

2023. gada četros mēnešos Valsts meža dienests ir izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 29 766 cirsmās, to kopējā platība ir 39 994 hektāri un likvīdā krāja ir 4 357 054 m3. Tai skaitā cirtes pēc dienesta sanitārā atzinuma sastādīja 1107 cirsmas ar kopējo platību 1182 hektāri un krāju 224 361 m3.

Savukārt kopš gada sākuma atļaujas kailcirtēm pēc caurmēra izsniegtas 3482 cirsmās ar kopējo platību 2876 hektāri un krāju 738 676 m3.

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.