Medības

Jau ziņots, ka 2022. gada 1. aprīlī stājās spēkā grozījumi Medību likuma 17. panta pirmās daļas 1. punktā. Tie nosaka, ka medību iecirkni reģistrē, ja tajā iekļaujamās medību platības nav mazākas par 350 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību īpašnieki, kuru medību platības atrodas blakus un kuri noslēguši savstarpēju līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu.

Šogad Valsts meža dienests ir saņēmis vairākus iesniegumus, kuriem pievienoti līgumi ar atsauci uz iepriekš minēto Medību likuma pantu, taču šo līgumu saturs ir atzīstams nevis kā kopīgu medību tiesību izlietojums, bet kā līgums par medību tiesību nodošanu. Šādus līgumus Valsts meža dienestam nav pamata reģistrēt Meža valsts reģistrā, jo tie neatbilst minēto Medību likuma grozījumu prasībām.

 Līgums par kopīgu medību tiesību izlietojumu ir sastādīts korekti tikai tad, ja medību tiesību īpašnieki kopīgi vienojas par sev piekritīgo medību platību izmantošanu medībām. Šādā līgumā obligāti norāda medību tiesību īpašniekiem piederošo zemes vienību kadastra apzīmējuma numurus un vienošanās darbības termiņu. Līgumā var pilnvarot noteiktu personu vai personas, kuras pārstāvēs līguma dalībnieku intereses Valsts meža dienestā.  Lai noslēgtu Medību likumam atbilstošu savstarpējo līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu, Valsts meža dienests aicina vispirms iepazīties ar  spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu šādu līgumu slēgšanā un noformēšanā (Medību likumu, Civillikumu un Dokumentu juridiskā spēka likumu), bet gadījumā, ja rodas neskaidrības par līguma reģistrācijas nosacījumiem Meža valsts reģistrā, sazināties ar kādu no Valsts meža dienesta virsmežniecībām.