Mizgrauža nopostītas egles

2024. gadā turpināsies mizgraužu ierobežošanas pasākumi 

Valsts meža dienesta ģenerāldirektora izdotais rīkojums "Par egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situāciju un kaitēkļa ierobežošanas pasākumiem 2024. gadā
"

Informācija par meža nogabaliem, kur apturēta koku ciršana no 1.aprīļa pieejama Meža valsts reģistrā, ievadot apliecinājuma numuru.
 

Biežāk uzdotie jautājumi:

1. Rīkojums par egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situāciju un kaitēkļa ierobežošanas pasākumiem 2024. gadā Latvijas Vēstnesī.  Aicinām iepazīties ar anotāciju.

2. Informācija par A, B, C aizsardzības zonām pieejama Meža valsts reģistrā

Vērtīgās egļu audzes

 

bilde no gis

 

bilde no LGEO

Ciršanas ierobežojumi būs spēkā līdz 31.08.2024.

Apturētie ciršanas apliecinājumi netiks pagarināti uz attiecīgo periodu. Izbeidzoties ierobežojumiem, ciršanas apliecinājuma darbība atjaunojas bez atsevišķa VMD lēmuma izdošanas, ja nav izbeidzies ciršanas apliecinājumā norādītais derīguma termiņš.

No 1.septembra līdz 1.maijam cirsto skujkoku kokmateriālus izved no meža vai aizsargā pret stumbra kaitēkļiem ne vēlāk kā līdz 1.jūnijam. Savukārt no 1.maija līdz 1.septembrim cirstos – ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to sagatavošanas. Jāņem vērā, ka kokmateriālu  izvešana ir mežsaimnieciskā darbība, tādēļ jāievēro mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu termiņš dzīvnieku vairošanās sezonas dēļ.

Nē, šajā gadījumā ciršanas apliecinājums tiek izsniegts mēneša laikā.

Mizgrauža svaigi invadēti koki ir egles ar zaļām skujām un svaigiem vienu milimetru lieliem caurumiem – ieskrejām koka stumbrā, kur pie koka sakņu kakla ir sakrājušies brūni mizas milti (vai egles ar zaļām skujām un daļēji nolobījušos mizu). Pēc īpašnieka ziņojuma pārbauda VMD.

Ja tie ir vismaz 10 gab./ha, vēršas VMD pēc apliecinājuma cirtei pēc VMD sanitārā atzinuma.

Izsniedzot apliecinājumu cirtei pēc VMD sanitārā atzinuma un aktualizējot datus Meža valsts reģistrā dzēšas gan A, gan B un C zonas.

Ja mežaudzes neatbilst noteiktajiem kritērijiem, ciršanai ierobežojumi nav noteikti, taču NAV VĒLAMS cirst skuju kokus, jo tie izdala terpēnus, kas tomēr pievilina mizgraužus. Lapukoku ciršanai ierobežojumu nav.

Ja cirsma skujukoku mežaudzē ietilpst B aizsardzības zonā vairāk kā 20% no cirsmas platības, tad B aizsardzības zonā ieskaita visu mežaudzi. Līdzīgu principu attiecina arī uz C zonu.

Nē, sanitāro vienlaidus cirti izpilda platībā, kas nepieciešama bojāto koku izciršanai – vismaz 0,8 ha platībā vai pa nogabala ārējām robežām, ja nogabals ir mazāks par 0,8 ha. Cirsmā neiekļauj nebojātas mežaudzes.

Sniegt VMD pieteikumu sanitārajai cirtei vai citam cirtes veidam atbilstoši normatīvajiem aktiem, VMD izvērtēs situāciju.

Cērtot mizgraužu bojātās egles jāņem vērā ĪADT aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības. VMD ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā, nav jāiesniedz informācija par dabā iezīmētajiem izcērtamajiem kokiem.

Mikroliegumos saimnieciskā darbība ir aizliegta arī ierobežojumu laikā. Mazā ērgļa mikroliegumos un visu putnu mikroliegumu buferzonās sanitāro cirti nedrīkst veikt putnu ligzdošanas laikā, kas atkarīgs no putnu sugas – pamatā līdz 31.jūlijam, bet dažām sugām pat līdz 30.oktobrim.